Bildiri Özetleri

YD-02
Sevofluran uygulanan ratlarda fullerenol nanopartiküllerinin böbrek dokusu üzerine etkisi

Volkan Şıvgın1, Gülfem Yalçın1, Ayşegül Küçük2, Şaban Cem Sezen3, Nigar Efendiyeva4, Mustafa Arslan1

1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reaminasyon Anabilim Dalı, Ankara
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kütahya
3Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
4Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara


GİRİŞ VE AMAÇ: Nanotıp; biyomedikal bilimler, fizik ve mühendislik gibi disiplinler arası etkiyle ortaya çıkan en son teknolojiyi insan sağlığını korumak ve iyileştirmek için kullanmaktadır. Antioksidan nanopartiküllerin potansiyel terapötikler olarak ortaya çıkması, bu disiplinler arası hummalı çalışmaların önemli bir sonucudur. Çalışmada amaç olarak sevofluran verilen ratlarda fullerenol C60’ın böbrek dokusu hasarına karşı koruyup korumadığının gösterilmesi ve az sayıdaki literatür çalışmalarına katkı sağlamayı hedefledik.

YÖNTEM: Etik kurul onayı alındıktan sonra, 24 adet sıçan, rastgele 4 gruba ayrıldı (Kontrol (Grup K), Fullerenol C60 (Grup F), Sevofluran (Grup S), Fullerenol C60-Sevofluran (Grup FS). FS grubuna Fulerenol C60 (100 mg/kg intraperitoneal) işlemden 30 dk önce uygulandı. S ve FS gruplarına sevofluran 3 saat süreyle %3' den uygulandı. Anestezi dönemi bitiminde alınan böbrek doku örneklerinde; Malondialdehid (MDA), katalaz (CAT), paraoksanaz (PON) enzim aktiviteleri ve histopatolojik değerlendirme yapıldı. Gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemede bağımsız gruplarda Kruskal-Wallis testi ile değerlendirildi. Anlamlılık bulunan gruplarda Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılma yapıldı.

BULGULAR: S grubundaki MDA ve CAT enzim aktivitesi tüm gruplara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. S grubundaki PON enzim aktivitesi K ve FS gruplarına göre anlamlı olarak düşük bulundu (p=0.007,p=0.039,sırasıyla) (Tablo 1). Histopatolojik olarak incelendiğinde; Vasküler vakuolizasyon ve hipertrofi (VVH), Lenfosit infiltrasyonu (Lİ) S grubunda K grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.006, p=0.004, sırasıyla).Sevofluran uygulamasından önce Fullerenol C60 uygulaması VVH ve Lİ azalmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.056,p=0.118,sırasıyla)(Tablo 2, Resim 1-4).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Ratlarda sevofluran anestezisinden 30 dk önce intraperitoneal olarak uygulanan 100 mg/kg Fullerenol C60’ın oksidatif stresi azalttığını ve böbrek histopatolojisinde anesteziye bağlı meydana gelen hasarlanmayı kısmen düzelttiğini tespit ettik. Ratlarda anestezi öncesi uygulanan Fullerenol C60’ın böbrek koruyucu etkisinin olduğunu düşünmekteyiz.  Yazdır        Kabul Yazısı