Bildiri Özetleri

YD-04
Ratlarda Siyatik Sinir Anastomozu Sonrası Pulse Radyo Frekans Uygulamasının Sinir İyileşmesi Üzerine Etkisinin Fonksiyonel Ve Histolojik Olarak Değerlendirilmesi

Uğur Ömer Bayır1, Recep Aksu1, Leman Sencar2, Eray Günay3, Özlem Öz Gergin1, Arzu Hanım Yay4, Cihangir Biçer1, İbrahim Karaman3, Sait Polat2

1Erciyes Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Kayseri
2Çukurova Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Adana
3Erciyes Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Kayseri


GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada ratlarda siyatik sinir kesisi ile deneysel olarak oluşturulan sinir hasarı sonrası Pulse Radyo Frekans (PRF) uygulamasının, rejenerasyona olan etkisinin histomorfolojik ve fonksiyonel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Etik kurul onayı alındıktan sonra randomize çok merkezli kontrollü deneysel çalışma yapıldı. Çalışmada 40 adet Sprague-Dawley cinsi erkek rat kullanıldı. Ratların hepsine siyatik sinir kesisi ve sonrasında anastomoz yapıldı. Yirmi adet rat kontrol grubu olarak ayrıldı, kalan 20 adet rata ise her gün 42 0C 120 saniye PRF uygulandı. Gruplar 15 ve 30. günlerde sakrifiye edilmek üzere 2 alt gruba daha ayrıldı. Kontrol ve PRF gruplarının 2. alt gruplardaki ratlara 1’er hafta arayla siyatik sinirin duyusal ve motor fonksiyonu değerlendirmek için siyatik fonksiyonel indeks (SFİ) bakıldı. On beş ve 30. günlerde ratlar siyatik sinir anastomoz bölgesinden doku örneği alındıktan sonra sakrifiye edildi. Alınan sinir dokusu örnekleri ışık ve elektron mikroskobunda değerlendirilmek üzere histoloji laboratuvarlarına ulaştırıldı.

BULGULAR: Histolojik açıdan ışık mikroskobisinde, akson çapları 15. gün kontrol grubunda PRF grubuna göre (5,95 µm - 4,50 µm) yüksek bulunurken, 30. gün ise PRF grubunda daha yüksek bulundu (2,60 µm - 2,86 µm) (p<0,001). Akson sayılarının değerlendirmesinde 30. gün PRF grubunda kontrol grubuna göre artış olduğu (113,5 - 124,5) (p=0,029) ve akson dejenerasyonunun ise daha az olduğu görüldü.Elektron mikroskobik incelemede myelinli ve myelinsiz sinir lifi kılıflarının PRF grubunda daha düzenli sınırlarının olduğu, schwann hücreleri çekirdek yapılarının daha iyi korunduğu, mitokondrial harabiyetin daha az olduğu, fibroblast ve kollajen lifleri uzantılarının kontrol grubuna göre daha düzgün olduğu görüldü. Fonksiyonel değerlendirmede ise PRF ve kontrol gruplarında haftalık bakılan SFİ’ leri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Son yıllarda çeşitli alanlarda kullanımı artan PRF uygulamasının sinir iyileşmesi üzerine histomorfolojik ve fonksiyonel etkisini araştırdığımız bu çalışmada histolojik olarak sinir iyileşmesine PRF’ in pozitif etkisinin olduğu görüldü.  Yazdır        Kabul Yazısı