Bildiri Özetleri

YD-06
Prilokain Toksisitesinde Timokinonun Koruyucu Etkinliği

Barış Akgül1, Ilker Öngüç Aycan1, Mutay Aydın Aslan2, Gamze Tanrıöver3, Enis Hidişoğlu4, Piraye Yargıçoğlu Akkiraz4, Ebru Kıraç2, Sendegül Yıldırım3, Suat Hayri Sanlı1

1Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya
4Akdeniz Üniversitesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Antalya


GİRİŞ VE AMAÇ: Prilokainin yüksek dozlarında santral ve kardiyak toksik etkileri görülebilmektedir. Timokinon (TQ) güçlü bir antioksidandır ve oksidatif strese karşı birçok organı korumaktadır. Bu çalışmada prilokainin neden olduğu epileptiform aktivitede ve kardiyotoksisitede TQ’nun etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Wistar Albino ratlar kullanılarak 4 grup (toplam 40 rat, n=10) (Sham, Prilokain, TQ, Prilokain+TQ) oluşturuldu. Prilokain: Femoral venöz kateterden 8 mg/kg/dk olacak şekilde uygulanarak kardiyotoksisite ve epileptiform aktivite oluşturuldu. TQ: 3 gün, 15 mg/kg/gün intragastrik gavajla, 4. gün tek doz 15 mg/kg i.p. yapıldı. 4. gün Ratlara trakeostomi açılarak mekanik ventilasyon uygulandı. EKG, EEG, femoral arter kateterizasyonu ile invaziv kan basıncı ölçümü monitörizasyonları yapıldı. Gruplarda ilk aritmi, asistol ve epileptiform aktivite başlangıç zamanları belirlendi. Belirli aralıklarla kan gazı analizleri yapıldı. Sıçanlar sakrifiye edildikten sonra beyin dokusundan AQP4, p50, p65, Cleaved Caspase-3 ile immünohistokimyasal boyamalar yapıldı. Beyin ve kalp dokusu alınarak Total Antioksidan Kapasitesi ve Total Serbest Radikal Aktivite tayini yapıldı. Ayrıca serumda CK-MB ve Myoglobin düzeylerine bakıldı.

BULGULAR: Prilokain+TQ grubunda; Prilokain grubuyla karşılaştırıldığında nöbet aktivitesi, ilk aritmi görülme ve asistol görülme zamanları anlamlı derecede uzadığı görülmüştür (Nöbet: p=0,044 Aritmi: p=0,0048 p=Asistol:0,011). Ayrıca beyin ve kalp doku örneklerinde bakılan Total Antioksidan Kapasitesi, TQ verilen gruplarda anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Ratlardan alınan kan örneklerinde CK-MB ve Miyoglobin serum düzeyleri bakıldığında ise Prilokain grubunda, Prilokain+TQ grubuna kıyasla anlamlı düzeyde arttığı bulunmuştur (p<0,001). İmmünohistokimyasal analizler sonucunda, prilokainle deneysel epilepsi oluşturulan sıçanların total beyinlerinde ödeme bağlı AQP4 ekspresyonunun arttığı, bunun sonucunda nöroinflamasyonu tetikleyerek NF?B yolağı proteinleri olan p50 ve p65 ekspresyonlarını arttırdığı görülmüştür. Sonuç olarak prilokainle epilepsi deney modeli oluşturulup TQ ile tedavi edilmek istenen grupta ise AQP4 ekspresyonunun ve inflamatuvar yanıtın azalarak p50, p65 ekspresyonlarının düştüğü görülmüştür.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Literatürde prilokainin neden olduğu epileptiform aktivitede ve kardiyotoksisitede timokinonun etkinliğini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın sonucunda TQ’nun; prilokainin neden olduğu epileptiform aktivite ve kardiyotoksisiteyi engellediği gösterilmiştir.  Yazdır        Kabul Yazısı