Bildiri Özetleri

YD-08
Perinöral deksmedetomidin ile kombine edilen bupivakainin sevofluran anestezisi sonrası tavşanlarda siyatik bloğa klinik ve histopatolojik etkisi

Ahmet Selim Ozkan1, Sedat Akbaş1, Reşit Sevimli2, Saadet Alan3

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Malatya


GİRİŞ VE AMAÇ: Sinir bloklarının lokal anestezikler ile bloke edilmesinde şimdiye kadar bir çok ilaç veya katkı maddesi adjuvan olarak denenmiş ve bu yolla lokal anesteziklerin etki süreleri ve analjezi kalitelerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmamızda bir lokal anestezik olan bupivakaine eklenen deksmedetomidinin perinöral uygulanmasında adjuvan etkinliği, analjezi üzerine etkisini ve histopatolojik etkisini tavşanlarda sevofluran anestezi uygulayarak görmeyi amaçladık.

YÖNTEM: Çalışmamız için üniversitemiz Deney Hayvanları Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı alındı. Her grupta 8 tavşan olacak şekilde gruplandırmalar yapıldı. 24 adet genç erkek Yeni Zellanda (5-6 kg) tavşanı randomize edilerek; Grup S (sham-ilaç uygulanmadı) n:8; Grup B (Perinöral alana 0.5 mL, %0.5 bupivacain (0.5 mg/kg) uygulandı ve cilt kapatıldı.) n:8; Grup BD (Perinöral alana 0.5 mL, %0.5 bupivakain+deksmedetomidin (20 µr/kg) enjekte edildi ve cilt kapatıldı.) n:8; olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Cerrahi işlemi uygulayabilmek için sevofluran anestezi uygulandı ve anesteziden uyanma sonrası testler uygulanmaya başlandı. Tüm gruplarda cilt kapatıldıktan sonra deney hayvanının duyusal bloğu geri dönünceye kadar her 30 dakikada bir pençe çekme tepkisi izlendi ve 120 dk boyunca kaydedildi. Analjezi değerlendirmesi için hot-plate testi kullanıldı. Ayrıca enjeksiyon yapılan bölgenin histopatolojik değerlendirmesi için doku histopatolojisi incelendi.

BULGULAR: Akut termal ağrının ölçümü için uygulanan hot-plate testinde; Grup S ile karşılaştırıldığında, Grup B ve Grup BD’de 0., 30., 60., 90. ve 120. dakikalarda anlamlı olarak uzama saptanmıştır(p<0,05). Grup BD, Grup B ile karşılaştırıldığında, 60.dakikada anlamlı olarak uzama saptanmıştır(p=0,012). Diğer sürelerde anlamlı farklılık saptanmamıştır(Tablo 1). Sensoryal ve motor blok testlerinde gruplar arasında anlamlı farklılıklar saptanmamıştır(Tablo 2,3). Histolojik sonuçlar resimde gösterilmiştir(Resim1-2, Tablo 4-5).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak; sevofluran anestezisi uygulanan tavşanlarda, siyatik blok uygulamasında analjezi sağlamak için uygulanan bupivakain ve deksmedetimidin karışımının akut termal ağrıyı değerlendiren hot-plate testinde gecikme süresini uzattığı ve analjezi kalitesini arttırdığı görülmüştür. Lokal anestezik ile kombine edilen deksmedetomidinin histopatolojik değerlendirmede dokuda anlamlı bazı değişikliklere neden olduğu gösterilmiş olsa da kantitatif bir değerlendirme olduğundan ileri histopatolojik değerlendirmelere ihtiyaç vardır.  Yazdır        Kabul Yazısı