Bildiri Özetleri

YD-09
Deneysel Akut Respiratuvar Distres Sendromunda Nükleer Kappa B ile ilişkili miRNA’ların Ekspresyon Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Mustafa Azizoğlu1, Lokman Ayaz2, Gülsen Bayrak3, Banu Coşkun Yılmaz3, Handan Birbiçer1, Nurcan Doruk1

1Mersin Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Mersin
2Trakya Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Edirne
3Mersin Üniversitesi, Histoloji ve Embiryoloji Ana Bilim Dalı, Mersin


GİRİŞ VE AMAÇ: Akut respiratuvar distres sendromu yüksek mortalite oranına sahiptir. Akut Respiratuvar Distres Sendromu (ARDS) sırasında enflamatuar kaskadlar, çoğunlukla nükleer faktör kappa-beta (NF-?B) mikroRNA'larının transkripsiyonel düzenlemesinde yer alan çok sayıda sitokin ve kemokinlerin salınmasıyla aktive edilir. mikroRNA'lar, mRNA üzerinde spesifik hedef bölgelere bağlanarak gen ekspresyonunu düzenleyen küçük, kodlayıcı olmayan RNA'lardır. Son yıllarda miRNA'ların temel fizyolojik ve patolojik süreçlerde önemli bir rolü olduğu bildirilmiştir. miRNA’ların hedef genlerin aktive edilmesi veya susturulması yöntemi ile tedavide de kullanılabileceği ifade edilmektedir. Bu çalışmada sıçanlarda lipopolisakkarid (LPS) ile oluşturulan deneysel ARDS'de NF-?B'ya bağlı miRNA'ların ekspresyon yanıtlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Etik kurul onayı alındıktan sonra 24 adet erkek Sprague dawley sıçanı çalışma (n = 12) ve kontrol (n = 12) grubu olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Çalışma grubundaki sıçanlara Escherichia coli lipopolisakkariti intraperitoneal olarak enjekte edilmiş ve deneysel ARDS oluşturulmuştur. ARDS gelişimi, sıçanların akciğer dokusundan alınan kesitlerin boyanarak incelenmesi ile histopatolojik olarak doğrulanmıştır. Her grupta NFKB ile ilişkili olduğu düşünülen 9 adet miRNA'nın serum ekspresyon düzeyi kantitatif Real-Time PCR ile belirlendi.

BULGULAR: Çalışma grubundaki tüm sıçanlarda ARDS gelişmiş idi. Değerlendirilen 9 serum miRNA yanıtlarından 6 tanesi kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak artmış bulunurken (rno-miR-7a-5p; 1.641 FC, rno-miR-7b; 1.7772 FC, rno-miR-9a-5p; 1.7937 FC, rno-miR-21-5p; 1.7396 FC, rno-miR-29a-3p; 1.3368 FC and rno-miR-138-5p; 2.1703 FC, p<0.05) sadece bir miRNA yanıtı anlamlı olarak azalmış bulundu (rno-miR-124-3p; -2.2339 FC, p<0.05). 2 miRNA serum düzeyinde anlamlı bir değişiklik tespit edilemedi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmada elde edilen sonuçlar incelenen miRNA'ların NF-?B ile ilişkili ARDS patogenezinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Ancak yolakların net olarak ortaya konulması ve hedef genlerin belirlenmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.  Yazdır        Kabul Yazısı