Bildiri Özetleri

YK-03
Ultrasonografi Eşliğinde Ölçülen İnferior Vena Kava Çapı ve Kollapsibilite İndeksinin Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyonla İlişkisi

Serra Topal1, Derya Karasu1, Canan Yılmaz1, Çağdaş Baytar2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,Bursa
2Erciş Devlet Hastanesi, Van


GİRİŞ VE AMAÇ: Spinal anestezi uygulanan hastalarda hipotansiyon oldukça sık görülen bir komplikasyondur. Hipotansiyonun gelişme mekanizmasına bakıldığında hipovolemi varlığı etkenlerden biridir. Günümüzde ultrasonografi (USG) eşliğinde inferior vena kava (İVK) görüntülenmesi ve kollapsibilite indeksi (İVK-Kİ) hesaplaması sıvı açığının değerlendirilmesinde yaygın kullanılan non invaziv, kolay, hızlı ve güvenilir bir yöntemdir. Bu çalıs¸mada, spinal anestezi öncesi görüntülenen İVK çapı ve İVK-Kİ’nin spinal anestezi sonrası gelis¸en hipotansiyonu öngörüp öngörmediğini araştırmayı amaçladık

YÖNTEM: Çalışma prospektif gözlemsel olarak yapıldı. Spinal anestezi altında inguinal herni operasyonu geçirecek 18-75 yas¸ arası ASA I-II olan 132 hasta dahil edildi. Hastaların hiçbirine spinal anestezi öncesinde sıvı yüklemesi yapılmadı. Perioperatif hastanın vücut ağırlığının ilk 10 kg’ı için 4 mL/st, ikinci 10 kg’ı için 2 mL/st ve geri kalanı için 1 mL/st sıvı replasmanı yapıldı. Hastaların maksimun İVK çapı (dI·VKmaks) ve minimum İVK çapı (dI·VKmin) ölçüldü. I·VK-KI· hesaplandı [(dI·VKmaks- dI·VKmin)/dI·VKmaks × %100]. Hastaların kan basıncı non-invaziv yöntemle ölçüldü. Ortalama arter basıncının (OAB) başlangıç değerine göre %30’dan fazla düs¸mesi veya 60 mmHg’nın altında olması veya ikisinin kombinasyonu hipotansiyon olarak kabul edildi.

BULGULAR: Çalıs¸maya dahil edilen 120 hastanın 57’sinde (%47.5) spinal anestezi sonrası hipotansiyon gelis¸ti. Hastalar hipotansiyon gelişen ve gelişmeyen şeklinde iki gruba ayrıldı (Tablo 1). Gruplar arasında dI·Vk maks ve I·VK-KI· değerleri açısından anlamlı farklılık görülmedi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Spinal anestezi öncesi ölçülen dI·Vkmaks ve I·VK-KI· değerlerinin spinal anestezi sonrası oluşan hipotansiyonu öngörmede tek başına yeterli bir parametre olmadığını bulduk. Bu konu hakkında daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz



  Yazdır        Kabul Yazısı