Bildiri Özetleri

YK-07
Elektif Sezaryen Seksiyo'da Uygulanan Spinal ve Genel Anestezi Tekniklerinin Copeptin değerleri ve fetal stres üzerine etkileri

Ece Yamak Altınpulluk1, Nilgün Çolakoğlu1, Serdar Açıkgöz2, Mine Kucur3, Lale Yüceyar1

1İstanbul Universitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Universitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Universitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul


GİRİŞ VE AMAÇ: Doğum sürecinde anne ve bebek emosyonel ve fiziksel stresli bu eylem karşında endokrin cevaplar oluşturmaktadır. Kanda daha stabil ve ölçülebilir olan copeptin, endojen stres belirteci olarak kullanılmaktadır.. Bu çalışmanın amacı, elektif sezaryen seksiyoda genel anestezi (GA) ve spinal anestezi (SA) uygulanan term sağlıklı gebelerde maternal ve fetal copeptin değerlerini ölçmek ve fetal stress u¨zerine etkilerini araştırmaktır.

YÖNTEM: 60 gebe dahil edilmiş olup, GA(n:30) ve SA(n: 30) grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her iki gruptan da cerrahi önce/sonrası maternal 3mLkan örneği, umbilikal kord arter ve ven kanından 3mL kan örneği alınarak copeptin seviyesi ölçu¨lmu¨ştu¨r.Ayrıca her iki grupta; maternal ve fetal hemodinamik parametreler kaydedilmiştir.İstatistiksel analizler için SPSS22.0 kullanılmıştır.Kategorik verilerin karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare testi ve Fisher Exact-test, parametrelerin gruplar-arası karşılaştırmalarında t-testi ve copeptin ile ilişkili faktörleri incelemek için Pearson Korelasyon Analizi ve ANOVA kullanılmıştır.

BULGULAR: Maternal cerrahi öncesi/sonrası copeptin değerleri arasında iki grup arasında fark bulunmamaktadır.SA grubundaki hastalarda Umbilikal Cord-a(arter) kanında copeptin du¨zeyini, GA grubundaki hastalara göre anlamlı olarak yu¨ksekti.(p<0,05)SA grubundaki bebeklerde PH-Arter, APGAR1/5dk,GA grubuna göre yu¨ksekti.GA grubunda pre/per/postoperative OAB SA grubuna göre yüksekti.SA grubunda postoperative VAS değerleri daha düşüktü ancak hem maternal hem de fetal copeptin değerleri ve VAS değerleri arasında gruplarda korelasyon saptanamadı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Maternal copeptinlerin gruplar arası fark göstermemesi diğer çalışmalarda öne sürülen umblikal cord copeptin değerinin fetal orjinli olduğu savını desteklemektedir.SA grubu umbilikal kord-arter copeptin değerinin yu¨ksek çıkmasını OAB’daki du¨şu¨klu¨k sebebiyle uteroplesantal kan akımını akut olarak etkileyip fetal stresin akut ve hassas göstergesi olan copeptin değerlerini etkileyebileceğini du¨şu¨nebiliriz.Ayrıca geçmiş bir çalışmada da belirtirdiği gibi tek başına efedrin uygulamasnın uteroplesantal perfu¨zyonu etkileyerek copeptin değerlerini yu¨kseltebildiği du¨şu¨nu¨lebilir.Sonuç olarak;SA yöntemi ile doğan bebeklerde copeptin seviyesinin yu¨ksek olması, anestezi yöntemi ile ilşkili kan basıncı du¨şu¨klu¨ğu¨ne veya bunun modu¨lasyonu için uygulanan efedrinin bebek u¨zerinde yarattığı katekolamin deşarjına bağlı olabileceğini du¨şu¨nmekteyiz.Bu farkın ayrımını yapabilmek için plesantal histolojik araştırmalara ve efedrin dışı vasokonstruktorlerle karşılaştırmaların yapıldığı çalışmalara gerek duyulduğu kanısındayız.  Yazdır        Kabul Yazısı