Bildiri Özetleri

YK-08
Sezaryenlerde Ultrason Eşliğinde Yapılan Quadratus Lumborum 2 ve 3 Bloklarının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliğinin Karşılaştırılması

Ferit Yetik, Canan Yılmaz, Derya Karasu, Nesibe Daşdan, Mürüvvet Dayıoğlu

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

GİRİŞ VE AMAÇ: Genel anestezi altında yapılan sezaryen sonrası ultrasonografi (USG) eşliğinde uygulanan Quadratus Lumborum 2 Bloğu (QLB-2) ve Quadratus Lumborum 3 Bloğu (QLB-3)’nun postoperatif analjezi etkinliğinin karşılaştırılması ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesidir.

YÖNTEM: Sezaryen planlanan 18-49 yaş arası 37-41 haftalık 104 hasta randomize olarak QLB-2 (n=52) ve QLB-3 (n=52) iki gruba ayrıldı. Operasyon sonrası 45 derecelik lateral dekübit pozisyonu verilerek USG lineer prob ile QLB-2, lateral dekübit pozisyonda iken konveks prob ile QLB-3 blokları düzlem-içi tekniği kullanılarak 0.4 ml/kg %0.25 bupivakain uygulandı. Postoperatif tüm hastalara tramadol içeren IV hasta HKA sağlandı. Postoperatif 0, 2, 6, 12 ve 24. saatlerindeki istirahat ve dinamik VAS skorları kaydedildi.

BULGULAR: Demografik veriler, intraoperatif fentanil tüketimi (p=0.79) ve operasyon süreleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi. Anestezi süresi ise QLB-3 grubunda istatiksel olarak anlamlı daha uzun bulundu (p=0.016). Hastaların toplam tüketilen tramadol miktarı, istirahat ve dinamik VAS değerleri karşılaştırıldığında 0. saat hariç ilk 24 saatteki tüm takiplerinde QLB-3 grubunda istatiksel olarak anlamlı düşük izlendi (p=0.001). Kurtarıcı analjezik tüketim miktarı ve postoperatif dönemde görülen yan etki profili açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bir çalışmada QLB-3 alanına uygulanan kontrast maddenin QLB-2’ye kıyasla torakal bölgeye doğru daha geniş ve daha hızlı bir yayılım gerçekleştirdiğini tespit edilmiştir. Çalışmamızda da QLB-3 grubunda QLB-2 grubuna göre postoperatif ilk analjezik ihtiyacının daha geç ve ağrı skorlarını daha düşük olduğunu gözlemledik (p<0.05). Bu sonucu QLB-3’ün uygulandığı alandaki lokal anesteziğin paravertebral bölgeye doğru daha hızlı ve daha geniş alana yayılımına bağladık. QLB-3 grubunda anestezi sürelerinin daha uzun olmasını QLB-3’ün daha iyi sonoanatomi bilgisi ve daha çok deneyim gerektirmesi, yüzeyel bloklara göre uygulamasının zor olması ve hastalara lateral dekübit pozisyonu verildikten sonra işlemin yapılabilmesine bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Biz çalışmamızda genel anestezi uygulanan sezaryen operasyonlarında QLB-3’ün QLB-2’ye göre daha etkin analjezi, daha yüksek hasta memnuniyeti sağladığını, postoperatif tramadol tüketimini azalttığını, ancak anestezi süresini daha çok uzattığını tespit ettik.  Yazdır        Kabul Yazısı