Bildiri Özetleri

YK-10
Baş-Boyun Cerrahisi Geçirecek Hastalarda Perioperatif Standart Sıvı Yönetimi ve Hedefe Yönelik Sıvı Yönetiminin Karşılaştırılması-Randomize klinik çalışma

Demet Altun, Nuray Turkut, Beril Dinçer, Taner Abdullah, Mukadder Orhan Sungur, Emre Çamcı

Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.

GİRİŞ VE AMAÇ: Perioperatif normovoleminin sağlanması, postoperatif komplikasyonların, morbiditelerin ve mortalitenin azaltılması açısından önemlidir. Bu randomize çalışmamızın amacı, baş-boyun cerrahisi geçirecek >18 yaş hastaların perioperatif sıvı yönetiminde sürekli kardiak output(CO), atım hacmi(SV) ve atım hacmi varyasyonu (SVV) ölçümüne dayalı FloTrac yöntemiyle monitorizorizasyonun yapıldığı hedefe yönelik sıvı tedavisinin standart sıvı tedavisi rejimiyle karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM: Çalışmaya genel anestezi alacak 26 hasta dahil edilmiştir. Hastalar randomize edilerek kontrol grubu(Grup-K) ve çalışma grubu(Grup-F) olarak iki gruba ayrılmıştır. Ameliyathanede sedasyonu takiben hastalara EKG,non invaziv kan basıncı,pulsoksimetre ve BIS monitorizasyonuna ek olarak genel anestezi indüksiyonu sonrası invazif arteriyal monitörizasyon uygulanmıştır. Grup-F’de invazif arteriyal hat EV-1000 monitörüne FloTrac sensörü ile bağlanarak peroperatif SV, CO ve SVV ölçülerek kaydedilmiştir Her iki gruptada 7ml/kg/saat hızında kristalloid infüzyonu başlanmıştır. Grup-K’da ortalama arter basıncı(OAB)< 65mmHg olduğunda 250ml bolus kristalloid infüzyonu uygulanmış bunlara rağmen OAB<65 mmHg ise 250mg bolus kolloid infüzyonu verilmiştir. Grup-F’de SVV >%13 ise 250ml bolus kristalloid verilmiş SVV >%13 ise 250cc kolloid bolus eklenmiştir. Her iki gruptada gerektiğinde inotrop tedavi başlanmıştır. Ameliyat sonunda “Flo-Trac arteryel CO sensörü” ile monitorize edilerek sıvı rejimi uygulanan grup ile standart sıvı tedavisi uygulanan grup verilen kristalloid sıvı miktarı birincil çıktı, kolloid, vazoaktif ajan ihtiyacı, postoperatif komplikasyon ve hastane kalış süreleri ikincil çıktı açısından karşılaştırılmıştır.

BULGULAR: İki grup arasında deskriptif özellikler açısından anlamlı fark izlenmedi(p>0.05)(Tablo 1).Gruplar arasında verilen kristalloid miktarı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da çalışma grubunda %22 daha fazla kristalloid verilmistir[sırasıyla, 3700 ml (1850-5800), 4500ml (2000-6100)] Respiratuar komplikasyonlar, YBÜ ve hastane kalış süreleri Grup-K’da Grup-F’ye göre anlamlı olarak artmış olduğu izlendi (sırasıyla p değerleri 0.005, <0.001,<0.001).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hedefe yönelik sıvı rejimi uygulandığında respiratuar komplikasyon oranında ve YBÜ ile hastanede yatış sürelerinde anlamlı bir iyileşme görülmüştür. Bu da perioperatif morbiditeyi azaltmakla birlikte sağlık maliyetleri noktasında olumlu sonuçlara sebep olabilir. Ancak bu konuyla ilgili daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.  Yazdır        Kabul Yazısı