Bildiri Özetleri

S-002
Havayolu Uygulamaları Öncesinde Check-out Prosedürünün Video Bazlı Feedback İle Klinik Pratiğe Kazandırılması

Tahsin Şimşek, Mehmet Yılmaz, Ayten Saracoğlu, Kemal Tolga Saracoğlu

Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ VE AMAÇ: Video yardımlı geri bildirim, tartışılabilir olmayan doğru gerçek zamanlı veriler sağlamaktadır (1). Böylece kardiyopulmoner resusitasyon yada cerrahi prosedürler gibi pratik uygulamalara dair teknik ve teknik olmayan becerilerin kazandırılması mümkün olmaktadır (2). Anestezi ekipmanlarının kullanımdan önce hatalı veya eksik kontrolü ciddi postoperatif morbidite ve mortalite riskiyle ilişkilendirilmiştir. Checklist’lerin oluşturularak aralıklı periodlarda tekrar edilmesi bu riskleri azaltmaya yöneliktir. Hasta güvenliğini artırmak amacıyla American Society of Anesthesiologists (ASA) tarafından 2008’de bir kılavuz yayınlanmıştır (3). Bu çalışmada bu kılavuzun video destekli geri bildirim ile öğretim sürecinde uygulanabilirliğini ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM: Etik kurul onayını takiben 10 anesteziyoloji asistanından genel anestezi sürecini preoperatif değerlendirme, anestezi indüksiyonu ve havayolu yönetimi aşamaları bakımından tamamlaması istendi. Bilgilendirilmiş onamı alınan hastalara genel anestezi indüksiyonu; anestezi makinesi, ameliyathane masası, monitorizasyon yöntemleri, aspiratörler, gaz ve atık sistemlerine ait hazırlıklar tamamlanarak başlandı. Tüm işlemler kamerayla kaydedildi. Ardından video kaydı ASA klavuzu eşliğinde değerlendirildi. Uygulayıcının bu kılavuza uygun olan veya olmayan verileri bir form düzenlenerek kayıt edildi. Kişiye kazandırılması gereken bilgi ve beceriler belirlenerek bir uygulama planı oluşturuldu.Uygulayan asistan hekime kılavuzla ilgili bilgi verildikten ve uygulamış olduğu anesteziye ait video kaydı izletildikten 2 ay sonra, başka bir hastada genel anestezi indüksiyonu tüm aşamalarıyla değerlendirildi, skorları karşılaştırıldı. Asistanlar 2 yılın altında ve üzerinde olmak üzere 2 grupta değerlendirildiler.

BULGULAR: Toplam 20 kaydın istatistiksel analizleri yapıldı. Asistanların yaş ortalaması 28,9±2,28 yıldı. Asistanların video bazlı geribildirim öncesi ve sonrası değerlendirme başarı ortalamaları kıdemli ve kıdemsiz gruplarda benzerdi (Tablo 1). Geribildirim sonrası başarı puanı anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05, Tablo 2). En yüksek başarı puanı 3 ve 13 no.lu soruda gözlenirken en düşük başarı puanı 11 ve 14 no.lu soruda gözlenmiştir (Grafik).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Havayolu uygulamaları öncesinde ASA 2008 Checkout prosedürünün video aracılı geribildirimle başarıyla klinik pratiğe kazandırılabileceği gösterilmiştir. Bu eğitim yönteminin rutin anestezi asistan eğitimine entegrasyonuyla hasta güvenliğinin artırılabileceği kanısına varılmıştır.  Yazdır        Kabul Yazısı