Bildiri Özetleri

S-003
Anorektal cerrahi hastalarında kaudal bloğa karşılık saddle blok: bir prospektif, randomize çalışma

Tahsin Şimşek1, Ayten Saraçoğlu2, Mehmet Yılmaz1, Kemal Tolga Saraçoğlu1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı


GİRİŞ VE AMAÇ: Anorektal cerrahilerde farklı rejyonel anestezi teknikleri uygulanmaktadır. İdeal anestezi yöntemi perioperatif yeterli analjezi oluşturmalı, hasta konforunu ve güvenliğini sağlamalı ve postoperatif erken mobilizasyona olanak tanımalıdır. Bu çalışmanın amacı; kaudal blok ve saddle blok tekniklerinin perioperatif hemodinamik değerler, duyusal ve motor blok düzeyleri, postoperatif ağrı skorları, ilk analjezik gereksinimi üzerine etkilerini araştırmaktır.

YÖNTEM: Bu prospektif randomize çalışmaya etik kurul onayını (etik kurul no: 2017-384, clinical trials no: NCT03498547 ) takiben elektif anorektal cerrahi uygulanan 71 hasta dahil edildi. Saddle blok grubuna 25G Quinke spinal iğne ile Ultrason eşliğinde L4-L5 seviyesinden girilerek 10 mg hiperbarik bupivakain uygulandı. Kaudal blok grubuna, Ultrason aracılığıyla S4-S5 seviyesinden 20G kaudal iğne ile kaudal epidural aralığa %0,5 konsantrasyonda 20 mL bupivakain uygulandı. Rejyonel anestezinin duyusal blok seviyesi, motor blok derecesi, hemodinamik parametreler, postoperatif Vizuel Analog Skala (VAS) değerleri, analjezik gereksinimleri ve motor blok çözülme süreleri kaydedildi

BULGULAR: Gruplar arası demografik ve hemodinamik veriler benzer bulundu. Kaudal blok grubunda ilk analjezik gereksinim zamanı, postoperatif analjezik miktarı, motor blok çözülme süresi, anal sfinkter relaksasyon skoru saddle blok grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (p?0,05). Kaudal blok sonrası sakral dermotom düzeyi saddle blok grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p?0,05, Tablo 1). Kaudal blok grubunda bromage skoru saddle blok grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (p?0,05). Kaudal blok grubunda 30. dk ve 60. dk VAS skorları saddle blok grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (p?0,05, Tablo 2).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Anorektal cerrahilerde rejyonel anestezi öncelikli olarak kullanılmakla birlikte ideal yöntem belirlenmemiştir. Bu çalışmada kaudal blok uygulamalarında, duyusal ve motor blok düzeyleri, postoperatif ağrı skorları, ilk analjezik gereksinimleri gibi hasta konforu ile ilgili parametrelerde saddle blok uygulamasına göre anlamlı olarak daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak anorektal cerrahilerde kaudal blok tekniğinin saddle blok uygulamasına göre avantajları bulunmaktadır. Kolay uygulanabilen ve düşük maliyetli olan bu yöntemin klinik pratikte daha yaygın uygulanabileceği kanısına varılmıştır.  Yazdır        Kabul Yazısı