Bildiri Özetleri

S-004
Pediatrik Hastalarda Transversus Abdominis Plan Bloğu ve Quadratus Lumborum Bloğunun Postoperatif Analjezik Etkisinin Karşılaştırılması

Busra Tok Cekmecelioglu1, Dondu Genc Moralar2, Sukran Merve Colakoglu3, Gülsüm Oya Hergünsel2

1SBÜ Sultan Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi


GİRİŞ VE AMAÇ: Rejyonel blok uygulamaları; ultrasonografinin (USG) anestezi pratiğine girmesinden sonra ilerleme kaydetmiştir.USG’nin kullanımı başlangıçta periferik sinir blokları ile sınırlı olmasına karşın Hebbard ve ark.’nın USG kılavuzluğunda transvers abdominis plan bloğu (TAP) tanımlamasıyla trunkal bloklar rejyonel anestezinin bir parçası olmuştur. Quadratus lumborum blok (QLB), 2007 yılında Dr.Blanco tarafından tanımlamış; TAP’a göre daha etkin bir analjezi sağlayabileceği belirtilmiştir.Biz çalışmamızda; yaygın olarak kullanılan TAP blokla, anestezi pratiğimizde yeni olan QLB’un; pediatrik hastalarda postoperatif analjezik etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM: Bu çalışma Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde, 01.05.2016-01.11.2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Prospektif, randomize, çift kör olarak planlanan çalışmaya; hastanemiz etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş gönüllü onam formu alındıktan sonra, alt batın cerrahi operasyonu yapılan, 3-16 yaş aralığında, ASA (American Society of Anesthesiologist) I-II sağlık düzeyinde 40 olgu dahil edildi.Hastalar kapalı zarf yöntemi ile QLB yapılan (Grup Q n=20) ve TAP blok uygulanan (Grup T n=20) olmak üzere iki gruba ayrıldı.Lokal anestezik solüsyonu olarak %0.2 bupivakaine 0.5ml/kg (1mg/kg) kullanıldı. Postoperatif analjezik tüketimi, ilk analjezik zamanı, ağrı yüz skalası skorları, hemodinamik bulgular, bulantı-kusma skoru, sedasyon skoru ve komplikasyonlar kaydedildi.

BULGULAR: Her iki grup yaş, cinsiyet, ağırlık, cerrahi işlemin tipi ve süresi bakımından istatistiksel olarak benzerdi. 48saat boyunca takip edilen gruplar arasında; postoperatif analjezik tüketimi ve ilk analjezik başlama zamanı açısından istatistiksel anlamlı fark izlenmedi. Gruplar arası yüz ağrı skalası değerleri, bulantı kusma ve sedasyon skorları ile hemodinamik parametreler arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Tek enjeksiyonlu ipsilateral QLB’un abdominal cerrahi uygulanan hastalarda 24saat etkili postoperatif analjezi sağladığı bildirilmiştir ancak pediatrik cerrahide tek taraflı QLB'un etkinliğine dair literatürde sınırlı veri bulunmaktadır. Çalışmamız QLB’un pediatrik hastalarda postoperatif ağrıya etkilerinin incelendiği prospektif, randomize çalışma olması açısından önemlidir. Bulgularımıza göre TAP blok ile QLB-1 arasında etkinlik açısından anlamlı istatistiksel sonuca rastlanmamıştır. Önerimiz QLB alt tipleri ile TAP bloğun etkinliklerinin değerlendirildiği yeni çalışmaların dizayn edilerek literatürdeki bu açığın kapatılmasıdır.  Yazdır        Kabul Yazısı