Bildiri Özetleri

S-005
Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyonunun Yol Açtığı Akciğer Hasarında Esmololün Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması

Ülkü Sabuncu1, Şaban Cem Sezen2, Ayşegül Küçük3, Nevriye Salman1, Timuçin Sabuncu4, Gülay Kip5, Ömer Kurtipek6, Mustafa Kavutçu7, Mustafa Arslan6

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kütahya
4Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
5Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı), Ankara 6Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reaminasyon Anabilim Dalı, Ankara 7Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara


GİRİŞ VE AMAÇ: Akciğer dokusu multisistem hasardan en çok etkilenen organdır. Bu da organ transplantasyonu gibi cerrahilerin sonucunda ventilatör desteğini ve inotrop ajan ihtiyacını arttırmakta ve bazı durumlarda mortaliteye neden olmaktadır. Bu hasarın önlenmesi veya azaltılmasına yönelik pek çok ilaç ve yöntem denenmiştir. Bu çalışmanın amacı ratlarda alt ekstremite iskemi-reperfüzyon (İ/R) modelinde iskemi öncesi uygulanan esmololün akciğer üzerine koruyucu etkilerini araştırmaktır.

YÖNTEM: Etik kurul onayı alındıktan sonra, 24 adet sıçan, rastgele 4 gruba ayrıldı (Kontrol (Grup K), Esmolol (Grup E), İskemi-reperfüzyon (Grup İ/R), İ/R-Esmolol (Grup İ/R-E). İ/R-E grubuna Esmolol (200µg/kg/dk intravenöz) işlemden 30 dk önce uygulandı. İ/R gruplarında infrarenal abdominal aorta, atravmatik mikrovasküler klemp konuldu. Yüz yirmi dakika sonra klemp kaldırıldı ve 120 dakika süreyle reperfüzyon sağlandı. Reperfüzyon dönemi bitiminde alınan akciğer doku örneklerinde;Reperfüzyon dönemi bitiminde alınan akciğer doku örneklerinde; biyokimyasal ve histopatolojik parametreleri karşılaştırıldı. Gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemede bağımsız gruplarda Kruskal-Wallis testi ile değerlendirildi. Anlamlılık bulunan gruplarda Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılma yapıldı.

BULGULAR: Histopatolojik olarak incelendiğinde; nötrofil infiltrasyonu/agregasyonu, alveol duvar kalınlığı ve total akciğer hasarı skoru İ/R grubunda K ve E gruplarına göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Ayrıca İ/R grupta görülen nötrofil infiltrasyonu/agregasyonu, alveol duvar kalınlığı ve total akciğer hasarı skorunda esmolol ile tedavi edilen grupta istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu görüldü (p=0.030,p=0.010,p=0.001,sırasıyla)(Tablo 1, Resim 1-4).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Ratlarda iskemiden 30 dk önce intraperitoneal olarak uygulanan 200µg/kg/dk intravenöz dozunda esmololün oksidatif stresi azalttığını ve akciğer histopatolojisinde İ/R’ a bağlı meydana gelen hasarlanmayı kısmen düzelttiğini tespit ettik. Ratlarda İ/R öncesi uygulanan esmololün akciğer koruyucu etkisinin olduğunu düşünmekteyiz.  Yazdır        Kabul Yazısı