Bildiri Özetleri

S-006
Gebelerde Maternal ve Fetal Dinamik Tiyol Disülfid Dengesi

Fatma Akın1, Betül Kozanhan1, Çiğdem Damla Deniz1, Osman Şahin1, Halime Göktepe1, Salim Neşelioğlu2, Özcan Erel2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Yıldırım Beyazıt Ünivesitesi


GİRİŞ VE AMAÇ: Sezaryen sırasında kullanılan anestezik teknikler ile ilişkili olarak maternal ve fetal oksidatif stres önemli ölçüde etkilenebilir. Tiyol,hücrelerde oksidatif stres durumunun oluşumunu önlemede kritik bir role sahip organik bir bileşiktir. Dinamik tiyol-disülfid denge durumu organizmada antioksidan savunma, apoptozis, enzim aktivitelerinin düzenlenmesinde kritik rollere sahiptir Bu araştırmada maternal ve fetal dinamik tiyol-disülfid dengesinin değerlendirilmesi ve uygulanmış olan anestezi türü ile bu denge arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.

YÖNTEM: Genel anestezi (n=40) (Grup G) ve spinal anestezi (n=40) (Grup S) altında elektif sezaryen operasyonu uygulanan ASA I-II, 18-40 yaş arası hastalar dahil edildi. Kan örnekleri, preoperatif ve postoperatif 2. saatte anneden ve yenidoğan doğar doğmaz venöz korddan alındı. Tiyol-disülfid dengesi Erel ve Neşelioğlu tarafından geliştirilen yeni ve otomatik bir ölçüm yöntemi ile çalışıldı.

BULGULAR: Gruplar demografik özellikler ve preoperatif albümin, nativ tiyol, disülfid, total tiyol, nativ tiyol/total tiyol, disülfid/nativ tiyol ve disülfid/total tiyol düzeyleri açısından benzerdi (sırası ile p=0.53, p=0.30, p=0.79, p=0.30, p=0.82, p=0.81, p=0.83). Postoperatif disülfid/total tiyol ve nativ tiyol/disülfid Grup G’de anlamlı derecede yüksekti (sırası ile p=0.03, p=0.03). Her iki grupta da postoperatif nativ tiyol/total tiyol preoperatif değerlerden düşük olmakla birlikte sadece Grup G’deki düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.03). Postoperatif disülfid seviyeleri Grup G’de anlamlı derecede yüksek (p=0.008) iken Grup S’de anlamlı fark yoktu (p=0.093). Yenidoğan venöz kord kanında albümin, nativ tiyol/total tiyol, disülfid, nativ tiyol/disülfid ve total tiyol/disülfid değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmedi (sırası ile p=0.17; p=0.88; p=0.53; p=0.86 ve p=0.81). Grup G’de nativ tiyol ve total tiyol seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük idi (nativ tiyol için p=0.01, total tiyol için p=0.003).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elektif sezaryen operasyonlarında genel anestezi uygulaması, spinal anestezi ile karşılaştırıldığında, annede disülfid düzeyinde artışa ve yenidoğanda nativ ve total tiyolde azalmaya neden olarak dinamik tiyol-disülfid dengesinde bozulmaya yol açmıştır. Bu durum, genel anestezi grubundaki annelerin ve yenidoğanların spinal anestezi grubuna göre daha yüksek oksidatif strese maruz kaldıklarını düşündürmektedir.  Yazdır        Kabul Yazısı