Bildiri Özetleri

S-007
Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) Uygulanan Hastalarda Bispektral İndeks (BİS) Monitörü Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması

Enise Oğraş, Bülent Baltacı, Hülya Başar, Mehmet Çakırca, Murat Kekilli, Yusuf Harun İren

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara SUAM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

GİRİŞ VE AMAÇ: Endoskopik retrogradkolanjiopankreatografi(ERCP) sırasında uygulanan bilinçli sedasyon uygulamalarında kardiyak ve solunum depresyona yol açmadan yeterli ve düzenli bir sedasyon sağlamak temeldir. BİS; EEG analizinde sedatize hastalarda bilinç seviyesini monitorize eden bir tekniktir. Bu çalışmada propofol sedasyonu ile gerçekleştirilen ERCP işlemlerinde rutin monitorizasyona ek olarak BİS monitörizasyonu kullanımının sedasyon düzeyine ve uygulayıcı memnuniyetine katkısı, komplikasyonların azaltılmasındaki etkinliği araştırılmıştır.

YÖNTEM: Prospektif gözlemsel planlanmış çalışmaya etik kurul onayından sonra, propofol sedasyonu ile ERCP uygulanan, sedasyon düzeyinin BİS monitörü veya Ramsey sedasyon skalası (RSS) ile değerlendirildiği 100 hasta dahil edildi. Sedasyonun BİS monitörü ile değerlendirildiği hastalar Grup B( n=49) ve RSS ile takip edilen hastalar Grup K (n=51) olarak incelendi. Demografik verilerinin yanında işlem süresi, toplam ilaç dozu, derlenme süresi, endoskopist memnuniyeti, işlem sırasında oluşan taşikardi, bradikardi, hipotansiyon, hipertansiyon, hipoksi, aspirasyon, kardiyak arrest gibi komplikasyonlar karşılaştırıldı. Verilerin analizi SPSS 15.0 programı ile yapıldı. p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmaya Grup B’de 49, Grup K’da 51 olmak üzere toplam 100 hasta dahil edildi. Grup B’de ortanca BIS değeri, endoskopun ilk giriş aşamasında 64, sfinkterotomi aşamasında 64 ve balon stent aşamasında 63 olarak ölçüldü. Grup B’de ortalama 271,4±122,3 mg propofol kullamılırken Grup K’da ortalama 326,0±121,9 mg propofol kullanıldı. Kullanılan toplam propofol dozu Grup K’da anlamlı olarak daha yüksekti ( p=0,02). Endoskopist memnuniyet düzeyi Grup B’de anlamlı olarak daha yüksekti. Toplam komplikasyon sayısı açısından iki grup arasında fark saptanmadı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Standart monitorizasyona ek olarak BİS monitörizasyonu, ilaç dozunu azaltmakta, endoskopist memnuniyetini artırmaktadır. Hazırlık süresi ve maliyeti ihmal edildiğinde, ERCP işlemlerinde sedasyonun takibinde BİS kullanımının faydalı olduğu kanaatine varılmıştır.  Yazdır        Kabul Yazısı