Bildiri Özetleri

S-009
Farklı vücut kitle endeksine sahip hastalarda sugammadeks doz ayarlaması

Metin Özcan, Başak Altıparmak, Semra Gümüş Demirbilek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

GİRİŞ VE AMAÇ: Obezite, dünya çapında artan küresel bir sağlık sorunudur ve kadınlarda daha yüksek prevalansa sahiptir. Gebelikte obezite insidansı zamanla artmakta ve obstetrik pratikte maternal obezite en sık görülen komplikasyon ve morbidite halini almaktadır. Çalışmamızda normal kilolu, obez ve morbid obez sezaryen hastalarında orta düzey nöromusküler bloğun tam olarak geri döndürülebilmesi için ideal vücut ağırlığı (İVA) baz alınarak uygulanan 2 mg/kg sugammadeks dozunun güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM: Genel anestezi altında elektif sezaryen ameliyatı planlanan, ASA II-III, 18 yaş üzeri hastalar çalışmaya alındı. Hastalar; vücut kitle indeksi (VKİ) 30’un altı (n=30, grup 1), VKİ 30-40 arası (n=30, grup 2) ve VKİ 40’ın üzeri (n=30, grup 3) olarak üç gruba ayrıldı. Cerrahi bitiminde, nöromüsküler monitörizasyonla hastaların TOF değeri %25 ölçüldüğünde, ideal kilolarına göre sugammadeks 2 mg/kg yapıldı. İlk doz uygulandıktan 2 dk sonra TOF değerinde yükselme olmayan hastalara ek 2 mg/kg sugammadeks dozu uygulandı. Tüm hastalarda sugammadeks yapılmasından ekstübasyona ve motor yanıta kadar geçen süreler ile ek sugammadeks dozu ihtiyacı olup olmadığı kaydedildi.

BULGULAR: Morbid obez hasta grubunda 8 hasta, obez hasta grubunda ise sadece bir hasta ek sugammadeks dozuna ihtiyaç duydu. Normal VKİ grubunda ise hiçbir hasta ek sugammadeks dozu almadı. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.002). Morbid obez hasta grubunda ekstübasyon süreleri anlamlı şekilde uzun bulundu (p=0.012). Morbid obez hasta grubunda uygulanan ortalama sugammadeks dozu, başlangıç dozu+%25 olarak hesaplandı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda İVA baz alınarak verilen 2 mg/kg sugammadeks dozu, normal VKİ’ne sahip ve obez hastalarda orta düzey NMB’ın güvenli ve etkin biçimde geri döndürülmesinde yeterli bulundu. Morbid obez hastalarda, NMB’ın güvenli ve etkin biçimde geri döndürülmesi için gereken sugammadeks dozu İVA+%25 olarak hesaplandı.  Yazdır        Kabul Yazısı