Bildiri Özetleri

S-010
Düşük Akım Anestezide Farklı Başlangıç Doluş (Wash- in) Uygulamalarının Verimlilik Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Halim Ulugöl, Fevzi Toraman

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ VE AMAÇ: Genel anestezi sırasında düşük akım anestezi (DAA) uygulamasının (taze gaz akımı<1 L/dak) faydaları (ekonomi, çevre kirliliği, ısı ve nem korunması) yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (1). İnhalasyon anestezisi uygulaması sırasında, alveolde yeterli anestezik gaz konsantrasyonu olması cerrahinin başlaması açısından önemlidir. Bu nedenle DAA başlangıcında anestezi cihazının sirkülatuvar sistemini yeterli miktarda gaz ile doldurabilmek ve hedef minimum alveolar konsantrasyon (MAK) değerine ulaşabilmek için yüksek konsantrasyonda gaz karışımı kullanılmaktadır. Gerekli alveolar gaz konsantrasyonun sağlanabilmesi için değişik başlangıç doluş (wash-in) stratejileri tanımlanmıştır (2). Biz de çalışmamızda iki farklı başlangıç doluş uygulamasının anestezik gaz tüketimine etkilerini (verimlilik) karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM: Etik kurul (ATADEK/2016-12) ve hasta onamı alınan, anestezi süresi 60 dakika ve üzeri, ASA 1-2, 18-65 yaşındaki 110 hasta prospektif çalışmamıza dahil edildi. Tüm hastalar kliniğimizde uyguladığımız standart anestezi monitorizasyonu ve anestezi indüksiyonu sonrası başlangıç doluş şemasına göre iki gruba ayrıldı. Grup-1 sevofloran %4+TGA 2 L/dak (4x2=8 birim), Grup-2 sevofloran %8+TGA 1 L/dak (8x1=8 birim) olacak şekilde standart ventilasyona başlandı. Her iki grupta da hedef MAK değeri 1 olduğunda TGA 0.5 L/dak yapıldı. Ameliyat boyunca MAK:1 sabit olacak olacak şekilde gaz konsantrasyonu değiştirildi. Tüm hastaların hemodinami ve ventilasyon parametrelerinin yanında MAK:1’e ulaşım süreleri (wash-in fazı), MAK:1’e ulaşana kadar geçen süredeki gaz tüketimi ve ameliyat sonundaki toplam gaz tüketimleri kaydedilerek veremlilik hesapları yapıldı.

BULGULAR: Grupların demografik verileri ve ameliyat süreleri benzerdi. Grup-1 ve Grup-2’de sırayla; MAK:1’e ulaşma süresi 593±281 sn ve 320±144 sn p<0.001, MAK:1’e ulaşana kadar geçen süredeki verimlik %52±13 ve %65±12 p<0.05 (Figür-1), toplam verimlilik %75±8 ve %84±6 p<0.001 (Figür-2) olarak bulundu.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Düşük akım anestezide, iki farklı başlangıç doluş uygulamasını karşılaştırdığımız verimlik çalışmamızda, sevofluran % 8+ TGA 1 L/dak ile başlangıç doluşu yapılan grupta, hem MAK:1’e ulaşma süresi daha kısa, hem de anestezik gaz verimliliği daha iyi bulundu.  Yazdır        Kabul Yazısı