Bildiri Özetleri

S-012
Perkütan Nefrolitotomi Cerrahisinde Preventif Analjezi Amaçlı Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Quadratus Lumborum 1 ve 2 Bloklarının Karşılaştırılması

Nesibe Daşdan, Canan Yi·lmaz, Derya Karasu, Ferit Yetik

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

GİRİŞ VE AMAÇ: Postoperatif ağrının tedavisinde uygulanan opioidler günümüzde yerini multimodal analjezi tekniklerini içeren, amacı santral sensitizasyon gelişmeden ağrılı uyaranlara karşı gelişen duyarlılığı en aza indirmek olan “preventif analjeziye” bırakmıştır. Preventif analjezinin operasyon sonrası analjezik tüketimini ve postoperatif ağrıyı azaltan en etkin yöntem olduğu belirtilmiştir (1,2). Çalışmamızın amacı preventif analjezi yöntemi olarak USG eşliğinde yapılan quadratus lumborum blok (QLB) 1 ve 2’nin PNL sonrası analjezi etkinliğinin ve hasta memnuniyetinin karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM: Yazılı aydınlatılmış onamları olan, 18-75 yaş arası, ASA I-II, elektif PNL planlanmış hastalar, randomize olarak QLB-1 (n=49) ve QLB-2 (n=50) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Standart monitörizasyon yapılan hastalara genel anestezi indüksiyonu sonrası 45 derecelik lateral dekübit pozisyonu verilerek USG lineer probla düzlem içi tekniği ile QLB-1 ve QLB-2 blokları (0.4 ml/kg %0.25 bupivakain) uygulandı. Postoperatif tüm hastalara tramadol içeren IV hasta kontrollü analjezi sağlandı. Postoperatif 0, 1, 6. ve 24. saatlerindeki istirahat ve dinamik VAS skorları kaydedildi.

BULGULAR: : Gruplar arasında demografik verilerde fark saptanmadı. İntraoperatif fentanil kullanımı, operasyon ve anestezi sürelerinin karşılaştırılması Tablo 1’de özetlenmiştir. Postoperatif VAS ve DVAS değerleri Tablo 2’de belirtilmiştir

TARTIŞMA VE SONUÇ: QLB-2 ile kontrol gruplarının karşılaştırıldığı (3,4) ve QLB-2 ile TAP bloğun karşılaştırıldığı çalışmalarda (80,81) QLB-2’nin daha etkin analjezi sağladığı ve daha az yan etki geliştiği saptanmıştır. QLB-2’de QLB-1’e göre postoperatif dönemde daha düşük 6. saat VAS/DVAS ve 24. saat DVAS saptanmasının nedeni olarak QLB-2’nin daha posterior bir yaklaşım olması dolayısıyla topografik olarak daha geniş bir alana yayılması öngörülebilir. USG kılavuzluğunda yapılan QLB-2’nin daha düşük postoperatif ağrı skorları sağlamasından dolayı PNL’de daha fazla tercih edilmesi kanaatindeyiz. QLB-1 ve QLB-2’yi karşılaştıran prospektif, kontrollü daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.  Yazdır        Kabul Yazısı