Bildiri Özetleri

S-013
Histerektomi Cerrahisinde İntravenöz Parasetamol ve İbuprofen’in Postoperatif Ağrı ve Morfin Tüketimine Etkisi

Beyza Balbaba1, Sedat Akbas1, Ahmet Selim Ozkan1, Gorkem Tuncay2, Abdullah Karaer2, Saim Yologlu3, Mahmut Durmus1

1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya, Türkiye
2Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya, Türkiye
3Biyoistatistik Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya, Türkiye


GİRİŞ VE AMAÇ: Histerektomi, sezaryen ameliyatından sonra en sık uygulanan ikinci majör jinekolojik cerrahi operasyondur. Efektif postoperatif analjezi yönetimi ile komplikasyonların azaldığı ve hasta konforunun arttığı bilinmektedir. Prospektif, randomize, çift-kör ve plasebo kontrollü bu çalışmada; histerektomi cerrahisi uygulanan hastalarda intravenöz Parasetamol ve İbuprofen’in postoperatif ağrı ve morfin tüketimine etkileri ve opioidlerle ilişkili yan etkilerin karşılaştırılması amaçlandı.

YÖNTEM: Histerektomi cerrahisi yapılması planlanan 18-65 yaş arası 66 olgu çalışmaya dâhil edildi. Tüm hastalara postoperatif 24 saatlik dönemde morfin ile hasta kontrollü analjezi (HKA) uygulandı. Hastalar randomize ve çift-kör olarak; kontrol (Grup K: n=22), Parasetamol (Grup P: n=22) ve İbuprofen (Grup İ: n=22) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Demografik ve cerrahi işlem verileri, Visual Analog Scale (VAS) skorları, kümülatif morfin tüketimleri ve opioid ile ilgili yan etkileri kaydedildi.

BULGULAR: Gruplar; cinsiyet, yaş, kilo, boy, vücut kitle indeksi, komorbidite, operasyon tipi, anestezi ve operasyon süreleri açısından birbirine benzerdi. VAS skorları, Ramsey skorları ve kümülatif morfin dozları; İbuprofen grubunda, Kontrol ve Parasetamol gruplarına göre anlamlı şekilde düşüktü. Gruplar kalp atım hızı ve sistolik arter basınçları açısından birbirine benzerdi. Kontrol grubu ortalama arter basıncı Parasetamol grubuna göre anlamlı şekilde yüksekti. Opioidlere bağlı yan etkilerden bulantı-kusma, kaşıntı ve üriner retansiyon açısından gruplar birbirine benzerdi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Multimodal analjezi yönetiminde opioidlere ilave olarak intravenöz ibuprofen kullanımının, kontrol ve parasetamol gruplarına göre, ağrı skorlarını ve kümülatif morfin tüketimini azalttığı, ancak opioidlere bağlı yan etkiler açısından anlamlı bir değişiklik olmadığı görüldü. Histerektomi cerrahisi sonrası analjezi yönetiminde intravenöz ibuprofen’in etkin bir şekilde kullanılabileceği düşünüldü.  Yazdır        Kabul Yazısı