Bildiri Özetleri

S-014
Oturur Pozisyonda lnterskalen Blok İle Omuz Cerrahisi Uygulanan Hipertansif Hastalarda Perioperatif Hemodinamik Değişiklikler

Mahmut Sami Tutar, Betül Kozanhan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ VE AMAÇ: Omuz cerrahisinde, anestezi amacı ile uygulanan interskalen blok (İSB) işlemi daha az postoperatif ağrı skoru ve azalmış opioid gereksinimi gibi avantajlara sahiptir. Ancak İSB ile ilişkili çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. Bu komplikasyonlardan biri muhtemelen lokal anestezik maddenin karotid sinüs baroreseptörlerine yayılımı ve baroreseptörlerinin blokajı sonucunda otonom sinir sisteminde meydana gelen bozukluklar ve bununla ilişkili gelişen hipertansiyondur. Hipertansif hastalarda İSB ile ilişkili bu komplikasyon gelişimi ve önemi yeterince bilinmemektedir. Çalışmamızda omuz cerrahisi geçirecek hipertansif hastalarda İSB uygulamasının kan basıncı değişiklikleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM: Araştırmaya İSB eşliğinde elektif omuz cerrahisi uygulanması planlanan, 18-80 yaş, normotansif(n=32) ve hipertansif(n=32) olan ASA I-II hastalar dahil edildi. İSB ultrasonografi eşliğinde, % 0,5 Bupivakain 15cc ve %2 Lidokain 5cc ile uygulandı. Hastaların kan basıncı ve kalp hızı değerleri 5’er dakikalık aralıklar ile 60 dakika boyunca kayıt edildi. Premedikasyon uygulaması sonrası ve blok öncesi zamana göre sistolik kan basıncı değerinde %20’den daha fazla artış olması hipertansiyon olarak tanımlandı.

BULGULAR: Gruplar demografik özellikleri bakımından(yaş ortalamaları, vücut kitle indeksi ve taraf cerrahisi) benzerdi(sırasıyla p=0.17, p=0.10 ve p=0.29).Grup N’de hiçbir hastada SKB’da %20 ve daha fazla artış görülmezken Grup H’de 20(%62.5) hastada artış görüldü(p<.0001). Grup H’deki hastalar SKB’da %20 ve daha fazla bir artış olup olmamasına göre kendi içinde değerlendirildiğinde yüksek VKİ, ileri yaş, kadın cinsiyet ve sol taraf cerrahisi uygulananlarda SKB’da %20 ve daha fazla bir artış olduğu görüldü. Ancak bu artışlar istatistiksel olarak anlamlı değildi(sırasıyla p=0.45, p=0.44, p=0.58 ve p=0.52). Grup H’de 4 (%12.5) hastada İSB uygulaması sonrası hipertansif kriz gözlendi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak omuz cerrahisi uygulanacak medikal tedavi ile kontrol altındaki hipertansif hastalarda, ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirilen düşük doz lokal anestezik ile İSB uygulamasının, kan basıncı değerinde yükselme ile sonuçlandığı gözlenmiştir. Bu sebeplerle günlük pratikte, HT’ u kontrol altında olmayan ve akut kan basıncı yükselmesini tolere edemeyecek ek komorbiditeleri olan hastalarda rejyonel anestezi yöntemi seçiminde kar-zarar ilişkisi göz önüne alınmalıdır.  Yazdır        Kabul Yazısı