Bildiri Özetleri

S-015
Kolonoskopide ketamin, fentanil ve remifentanilin sedoanaljezi açısından karşılaştırılması

Lokman Şimşek, Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon. Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ VE AMAÇ: Kolonoskopi yapılması planlanan hastalarda analjezi için fentanil, remifentanil ve ketamin uygulanmasının hemodinami ve sedoanaljezi kalitesi üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Polikliniğinde preoperatif değerlendirmesi yapılan elektif kolonoskopi planlanan, kendisi veya velisi/vasisinden yazılı onamı alınan, ASA I-II, 18-65 yaş arası, 27’şer kişilik 3 grupta, toplam 81 hasta çalışmaya dahil edildi. Gruplar kapalı zarf yöntemine göre randomize edildi. Yaşı 18’den küçük veya 65’ten büyük olanlar, onamı alınamayanlar, ciddi kardiyak, renal, hepatik veya respiratuvar hastalığı olanlar, kullanılan ajanlara alerjik yanıtı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Tüm hastalara intravenöz 0,05 mg/kg dozda midazolam ve 1 mg/kg dozda propofol uygulandı. Grup K’ya 0,5 mg/kg ketamin, Grup F’ye 1 µg/kg fentanil, Grup R’ye 1 µg/kg remifentanil yapıldı. İlaçlar önceden 10 ml’lik enjektörde 10 µg/ml konsantrasyonda hazırlandı. Böylece uygulayıcı içeriğini bilmeden her hastaya 10 kg için 1 ml analjezik ajan enjekte etmiş oldu. Hastalar Ramsay Sedasyon Skalasına göre RSS?4 olacak şekilde takip edildi. RSS<4 olması halinde 0,2 mg/kg dozda ek propofol yapıldı. İşlem sırasında kalp atım hızı, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, ortalama kan basıncı, oksijen satürasyonu, endoskopun çekuma ulaşma süresi, tüketilen toplam propofol miktarı ve kolonoskopi sonlanma süresi kaydedildi. İşlem sonrası KAH, SKB, DKB, OKB, SpO2, Modifiye Aldrete Skoru, Vizüel Analog Skala kullanılarak hastanın memnuniyeti değerlendirildi ve kaydedildi. Anestezist, hasta ve kolonoskopist memnuniyeti 10 puan üzerinden derecelendirilerek değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik özellikleri ve grupların hasta dağılımı açısından istatiksel anlam bulunmadı. Kolonoskopi süreleri, hemodinamik değişiklikler, oksijen satürasyonları, memnuniyet puanları, analjezi kalitesi, işlem sonrası uyanma ve derlenme açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmazken ketamin uygulanan hasta grubunda daha yüksek Ramsay Sedasyon Skoru bulundu.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kolonoskopi uygulanacak hastalarda ketamin, fentanil ve remifentamil uygulanmasının benzer analjezik ve hemodinamik etkiler sağladığı, sedoanaljezi amaçlı birbirlerine alternatif ajan olarak kullanılabilecekleri kanaatindeyiz.  Yazdır        Kabul Yazısı