Bildiri Özetleri

S-016
Vücut Yuvarlaklık İndeksinin Spinal Anestezi Yayılım Seviyesine ve Hipotansiyona Etkisi

Betül Kozanhan, Sibel Özler, Mahmut Sami Tutar, Ömer Bayrak, Munise Yıldız, İbrahim Solak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ VE AMAÇ: Obez gebelerde sezaryen ile doğum için etkisinin hızlı başlaması ve yeterli anestezi ve analjezi sağlaması gibi avantajları nedeniyle genellikle spinal anestezi tercih edilmektedir. Bu tekniğin en büyük zorluğu lokal anestezik ajanın serebrospinal sıvı içinde yayılımının değişken olmasıdır. Spinal anestezi sırasında aşırı yükselmiş anestezi seviyesi hemodinamik instabiliteye yol açarken, lokal anesteziklerin yetersiz yayılımı anestezi kalitesinde düşme ve sezaryen sırasında ağrı riskinde artışa yol açar. Bu nedenle, beyin omurilik sıvısında yayılan lokal anesteziklerin öngörülmesi ve kontrol edilmesi önemlidir. Boy, kilo, vücut kitle indeksi, trunkal uzunluk, abdominal çevre gibi çeşitli faktörlerin spinal anestezi sonrası blok seviyesi üzerindeki etkileri araştırılmış ancak sonuçlar ya negatif yada tutarsızdır. Vücut üç boyutlu elips şeklinde olup boy ve abdominal çevre birleştirilerek vücut yuvarlaklık indeksi (BRI) tanımlanmıştır. BRI obez gebelerde spinal anestezinin yayılım derecesini öngördürebilir. Bu araştırmada sezaryen için uygulanan spinal anestezinin yayılım seviyesi ve hipotansiyonun BRI ile arasındaki ilişki araştırıldı.

YÖNTEM: Bu prospektif, gözlemsel araştırmada 19-43 yaş, ASA I-II, tekiz, spinal anestezi altında elektif sezaryan ameliyatı uygulanan 168 hasta değerlendirildi. Preoperatif boy, kilo, abdominal ve kalça çevresi ölçüldü, VKİ ve BRI hesaplandı. L3-L4 intervertebral aralıktan 0.5% hiperbarik bupivacain (10-12 mg hasta boyuna göre) ile spinal anestezi uygulandı. Duyusal bloğun T6 seviyesine ulaşma zamanı, maksimum duyusal blok seviyesi, duysal bloğun T10 seviyesine gerilemesi, hipotansiyon ve bradikardi gelişen vakalar kaydedildi.

BULGULAR: Gebelerde BRI 8.35±2.35,ROC analizi ile AUC 0.901(95%Cl:0.855-0.948) bulundu.Optimal BRI cut off değeri 6.54 hesaplandı(spesifite %71, sensitivite %64).BRI ?6.54 olan grupta 5. ve15.dk maksimum duysal blok seviyesi anlamlı olarak yüksekti (p=0.002,p< 0.001).Duysal bloğunT6 ulaşma süresi BRI ? 6.54 olan grupta anlamlı olarak kısa idi(p<0.001).

TARTIŞMA VE SONUÇ: BRI gebelerde sezaryen için spinal anestezi uygulamasında maksimal duysal blok seviyesini etkileyen bir faktördür. Preoperatif BRI hesaplanarak spinal sensoriyal blok düzeyi belirlenmesine yardımcı olabilir.  Yazdır        Kabul Yazısı