Bildiri Özetleri

S-017
Hepatektomi ameliyatında damar içi sıvı hacminin “PLETH VARİABİLİTY INDEX (PVI)” ile değerlendirilmesi

Mustafa Özen, Beliz Bilgili, Zeynep Zuhal Aykaç

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ: Hepatektomi operasyonlarında, kanama ve yapılan transfüzyonlar artan morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biridir.Kısıtlı sıvı uygulaması sonucu damar içi hacim miktrarının azaltılması yöntemi kanamanın azaltılmasında kullanılan en etkili yöntemdir. Bu yöntemde en önemli nokta damar içi sıvı hacminin doğru olarak değerlendirilmesidir ve bu amaç için en sık kullanılan yöntem santral venöz basınç ölçümüdür. Fakat SVB‘ın damar içi sıvı hacmini %50 oranında doğru gösterdiği belirtilmektedir. Bu yüzden yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır ve bunlardan biri “Pleth Variability Index (PVI)”‘dir. Amacımız hepatektomi operasyonu sırasında, yeterli doku oksijenasyonu sağlanacak şekilde kısıtlı sıvı tedavisi yönetimi için hedef PVI değeri belirlenmesidir.

YÖNTEM: Yazılı onay alınmış, genel anestezi altında hepatektomi operasyonu olacak,18 yaşından büyük, kardiyak aritmi ve böbrek yetersizliği olmayan 48 hasta çalışmaya alındı. Hastalara hepatektomi operasyonlarında yapılan rutin uygulamalara ek olarak Pleth Variaibility Index (PVI) monitorizasyonu ve doku oksijen satürasyonu monitorizasyonu uygulandı.Hastaların demografik verileri ile birlikte kalp atım hızı, ortalama arter kan basıncı, periferik oksijen satürasyonu (SpO2), doku oksijen satürasyonu (StO2), PVI, soluk sonu karbondioksit değerleri (EtCO2), SVB, kanama miktarı, idrar miktarı, hemoglobin (Hb) ve laktat değerleri 30 dakika aralıklarla kaydedildi.Çalışmanın tamamlanmasının ardından hastalar PVI değer aralıklarına göre iki gruba ayrılarak karşılaştırıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR: Gruplar arasında demografik veriler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Gruplar arasında kıyaslanan klinik verilerden sadece toplam transfüzyon değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (p:0,006). Grup 2 hastaların toplam transfüzyon değerlerinin Grup 1 hastaların değerlerinden daha büyük/yüksek olduğu saptandı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: PVI değeri %13 - %17 ortalama %14 değerlerinde tutulduğunda hemodinamik stabilite sağlanmış, doku oksijenizasyonu bozulmadan kısıtlı sıvı tedavisi stratejisi güvenli bir şekilde uygulanmıştır. PVI > %17 olduğunda perioperatif transfüzyon ihtiyacında artış olmuştur. Hepatektomi operasyonlarında yeterli doku oksijenizasyonu sağlayacak kısıtlı sıvı tedavisi stratejisi için hedef PVI değeri ortalama %14 olarak belirlenmiştir.  Yazdır        Kabul Yazısı