Bildiri Özetleri

S-019
Pediatrik cerrahi hastalarında uyanma sırasında ve sonrasında ölçülen analjezi nosisepsiyon indeks (ANİ) değerleri ile postoperatif deliryum gelişimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Feyza Özaltun, Pelin Çorman Dinçer, Tümay Umuroğlu

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ: Derlenme deliryumunun nedenlerinden biri ağrıdır. ANİ monitörü sürekli ve noninvaziv olarak analjezi düzeyini ölçer. Her solunum döngüsünde kalp hızında meydana gelen minimal değişiklikleri, elektrokardiyografi temelinde analiz ederek parasempatik tonusu ölçer. Derlenmenin erken döneminde ölçülen ANİ değerleri de ağrı skorları ile korelasyon gösterir. Hemodinamik parametreler ile karşılaştırıldığında, ANİ yanıtının intraoperatif dönemde oluşan nosiseptif uyaranlara da daha sensitif olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, pediatrik cerrahi hastalarında uyanma öncesi ANİ monitörü aracılığıyla nümerik olarak ölçülen ağrı düzeyleri ile derlenme deliryumu gelişimi arasındaki ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Etik kurul ve ebeveyn yazılı onamları alındıktan sonra, minör cerrahi girişim geçirecek, 2-6 yaş arası (ASA I-II) 132 hasta çalışmaya alındı. Çocuklar yaşlarına göre 2-3 ve 4-5 olmak üzere iki gruba, ANİ değerlerine göre de üç gruba ayrıldı. Standart monitörizasyona ek olarak ANİ monitörizasyonu uygulandı. Preoperatif dönemden başlayarak (bazal değer) postoperatif 15. dakikaya kadarki ANİ değerleri, postoperatif 5.,10. ve 15. dakikada Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) ağrı ve Pediatric Anesthesia Emergence Delirium (PAED) skalaları kaydedildi. İstatistiksel analizde NCSS 2007 programı kullanıldı.

BULGULAR: 2-3 yaş grubunda diğer gruba göre postoperatif 10. dakika FLACC değerleri (p=0,047) ve 5., 10. ve 15. dakika PAED değerleri (p<0.01) istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. 4-6 yaş grubunun postoperatif 15. dakika ANİ ölçümleri, 2-3 yaş grubu ile karşılaştırıldığında daha yüksekti (p=0.032), diğer ölçüm dönemleri arasında fark yoktu. Preekstübasyon ANİ değeri 50-70 olan çocukların 5. ve 10. dakika FLACC ve PAED ölçümleri diğer ANİ gruplarına göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.05). PAED değeri kesme noktası 10 olarak alındığında; preoperatif, insizyon sırası ve preekstübasyon ANİ ölçümleri ile PAED değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı; bundan dolayı ANİ için bir kesme noktası değeri belirlenemedi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak; 2-6 yaş arası pediatrik cerrahi hastalarında uyanma öncesi ölçülen ANİ değerlerinin derlenme deliryumu gelişimini öngörmede etkin olmadığı kanısına varıldı.  Yazdır        Kabul Yazısı