Bildiri Özetleri

S-021
Doğum Eyleminin Başladığı ve Başlamadığı Gebelere Uygulanan Sezaryen Operasyonlarında Oksitosine Cevabın Farklılığının Değerlendirilmesi

Nuray Camgöz Eryılmaz1, Esra Uyar Türkyılmaz2, Nihan Aydın Güzey2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara
2SBÜ Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara


GİRİŞ VE AMAÇ: Elektif sezaryenler ve ilerlemeyen eylem sonrası sezaryenlerde oksitosinin uterin tonus, kan kaybı, hemodinamik parametrelerle, anne ve yenidoğandaki yan etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı

YÖNTEM: 176 term gebe, elektif sezaryen (Grup 1)(n=76) ve doğum eylemi başlamış gebeler (Grup 2)(n=100) olarak gruplandı. Plasenta previa, çoğul gebelikler, preeklampsi, makrozomi, polihidramniyoz, uterin atoni, postpartum kanama öyküsü olanlar çalışmadan dışlandı. Arter basınçları, kalp hızı, SPO2 değerleri bazal, ilk 10 dakika ve oksitosin sonrası 2 dakikada bir, sonrasında operasyon bitene kadar 5 dakikada bir kaydedildi. Spinal anestezi öncesi 10 ml/kg ringer laktat yüklemesi yapılarak standart dozda lokal anestezik verildi. Kord klemplendikten sonra 2 IU oksitosin 1 dakikada intravenöz uygulandı. Oksitosin sonrasındaki 2, 4, 6, 8, 10. dakikalarda uterus tonusu obstetrist tarafından değerlendirildi. Tonus yetersizse ikişer dakika arayla 2 IU oksitosin iki kez tekrarlandı. Ek oksitosine rağmen tonus yetersizse intramusküler 0,2 mg metilergonovin eklendi. Tonus yeterliyse 0,04 IU/dk oksitosin infüzyonuna başlandı. Preoperatif ve postoperatif Hb/Hct değerleri, intraoperatif kanama miktarı kaydedildi.

BULGULAR: Grup 2’de doğumun 1 ve 2. evresinin süresi 9,3±7,8 saat, indüksiyondaki oksitosin dozu (IU) 1,5±2,9, süresi 2,5±4,8 saat, toplam oksitosin dozu 4,7±3,6 saptandı. Operasyonda kullanılan oksitosin dozu Grup 1’de 2,7±1,3, grup 2’de 3,3±1,5, ek bolus oksitosin miktarı grup 1’de 0,7±1,3, grup 2’de 1,3±1,5 her iki doz grup 2’de anlamlı olarak fazlaydı (p<0.05). Oksitosin ve metilergonovin ihtiyacı olanlar grup 2’de anlamlı olarak fazlaydı [grup 1: 20(%26,3)/ 7(%9,2), grup 2: 47(%47)/ 26 (%26)] (Tablo I). Uterin tonus 2.ve 4.dakikalarda grup 1’de 13 ve 6, grup 2’de 32 ve 21 hastada orta, 2.dakikada grup 1’de 4, grup 2’de 12 hastada kötü olarak değerlendirilerek anlamlı farklılık saptandı. Postoperatif Hb değerleri (gr/dL) grup 1’de 12±3,6 grup 2’de 11,1±1,3 anlamlı düşük, intraoperatif kanama miktarı (mL) grup 1’de 464,9±144,2, grup 2’de 533,2±142,8 anlamlı olarak fazlaydı (Tablo II).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Oksitosin maruziyeti olan gebelerle olmayanlardaki oksitosin dozlarının farklı olduğu ve basamak tedavisinin aşırı oksitosin dozlarının ciddi risklerini azalttığı kanaatindeyiz.  Yazdır        Kabul Yazısı