Bildiri Özetleri

S-022
Anestezistlerin Bariatrik Cerrahide Ameliyat Sonrası Hızlandırılmış İyileşme (ERAS Protokolü) Uygulamalarıyla İlgili Farkındalığının Araştırılması

Ela Erdem, Vildan Ergen, Nihal Gökbulut Özaslan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmamızın amacı bariatrik cerrahide optimum perioperatif bakım ile ilgili kanıta dayalı gelişmiş perioperatif protokol unsurları içeren ERAS protokolünün farkındalığını araştırmaktır.

YÖNTEM: Ankara Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Anesteziyoloji Kliniği asistan ve uzmanlarına yönelik anket klinik araştırma çalışması olarak planlanmıştır. Çalışmamıza Ankara Numune Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği asistan ve uzmanlarının yanında, Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nin katkılarıyla birçok farklı üniversite ve eğitim araştırma hastanesindeki anestezi uzman ve asistanları da katılmıştır.Anketimizi toplam 245 anestezi doktoru doldurmuştur.

BULGULAR: Yaptığımız çalışmada ERAS uygulamalarının anestezi deneyimine göre karşılaştırılmasında; kardiyak risk değerlendirilmesi,kardiyak indeks ve alkol kullanan hastalardaki yaklaşım, anestezi derinliğinin(BIS) ve kas gevşetici kullanımının monitorize edilmesi nazogastrik tüp kulanımı ve sıvı olarak en sık hangisinin kullanıldığı sorularında anestezi deneyimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0,05) bulunmuştur. Isı monitörizasyonu yapılması durumuna göre ısıtıcı kullanma durumunun karşılaştırılmasında; istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0,05), tromboprofilaksi uygulayanlarda erken mobilizasyon uygulanma oranlarının uygulamayanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. (p<0,05). Sıvı tedavisi ve glisemik kontrolde anlamlı fark bulunmamıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak anestezistlere uyguladığımız bu ankette ERAS protokolünün bariatrik cerrahide yeteri kadar uygulanmadığı, anestezistlerin deneyimiyle de bu uygulamaların farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Her geçen gün önemi kanıtlanan ERAS protokolünün uygulanması için daha çok bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.  Yazdır        Kabul Yazısı