Bildiri Özetleri

S-023
Anestezinin Bir Günlük Çöpü

Yusuf Özgüner, Merve Namlı Emlek, Derya Özkan, Yasin Yarsan, Aslı Dönmez, Jülide Ergil

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

GİRİŞ VE AMAÇ: Hastanelerden çıkan tıbbi atıkların imha edilmesi ve geri dönüştürülmesi, günümüzde birçok ekonomik ve çevresel sorunları da gündeme getirmiştir. Tıbbi atıkların yaklaşık %85’inin evsel atıklar olarak kabul edildiği ve tehlikesiz olduğu, geri kalan %15’in toksik veya radyoaktif, enfekte zararlı materyallerden oluştuğu kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde günlük yatak başına çıkan zararlı atık miktarı 0.5 kg iken az gelişmiş ülkelerde 0.2 kg’dır. Tıbbi atıkların yaklaşık %20-30’u ameliyathanelerden toplanan atıklar olup bunların da yaklaşık %25’inin anestezi kaynaklı olduğu (2300 kg/OR/yıl) tahmin edilmektedir. Çalışmamızın amacı; hastanemiz ameliyathanelerinin bir kısmından, bir mesai gününde ne kadar atık çıktığını hesaplamak, rejyonal ve genel anestezi uygulamaları arasındaki farkı görmek, geri dönüştürülebilir atık miktarını hesaplamak ve farkındalık yaratmaktır.

YÖNTEM: Rastgele seçilen bir günde, hastanemiz genel cerrahi, üroloji, ortopedi, plastik, beyin cerrahisi ve KBB ameliyathanelerinde mesai saati içinde anesteziye ait çıkan atıkların tümü delici/kesici (iğne, ampul, flakon vb), evsel (geri dönüşebilen kağıt, karton, poşet vb) ve tıbbi atıklar (hastayla temas eden serum setleri, örtüler, spanç, solunum devresi vb) olacak şekilde toplandı ve hassas bir baskül ile ağırlıkları ölçüldü.

BULGULAR: Gün sonunda, 17 ameliyat odasında 51 genel anestezi, 7 rejyonal anestezi uygulamasından toplam 10.045 kg evsel atık, 62.400 kg tıbbi atık toplandı. Tıbbi atığın 3.065 kg’ı delici/kesici atıklardı. Oda başına düşen ortalama evsel atık miktarı 0.59 kg, tıbbi atık miktarı 3.670 kg’dı. Tıbbi atığın 0.180 kg’ı delici/kesici atıklardı.Rejyonal anestezi uygulaması başına çıkan atık miktarları genel anestezi başına çıkandan anlamlı şekilde düşük bulundu (0.432 vs 1.359 kg). Potansiyel olarak geri dönüştürülebilen evsel atıklar, tüm atıkların % 13.86’sını oluşturuyordu.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sadece anesteziye ait atık miktarını hesapladığımız çalışmamızda bir günde 17 ameliyat odasından toplam 72.445 kg atık topladık. Bunların literatürdekinin aksine sadece % 13.86’sının evsel atık olduğunu bulduk. Rejyonal anestezi verilen odalarda çıkan atık miktarının genel anesteziye oranla belirgin şekilde düşük olması nedeniyle çevresel koşulların iyileştirilmesi için rejyonal anestezinin daha iyi bir seçenek olabileceğini düşünüyoruz.  Yazdır        Kabul Yazısı