Bildiri Özetleri

S-026
Sezaryenle doğum için kullanılan anestezi yöntemlerinin yenidoğanın serebral ve renal oksijenizasyonu üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Ülkü Arslan, Nilgün Kavrut Öztürk, Ali Sait Kavaklı, Hatice Özge Dağdelen

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ VE AMAÇ: Near infrared spektroskopi (NIRS) doku oksijenizasyonunun sürekli ve non-invaziv olarak izlenmesine olanak sağlayan, yenidoğanda kullanımı giderek artmakta olan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı elektif sezaryen operasyonlarında genel ve spinal anestezinin yenidoğanın serebral ve renal oksijenizasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesidir.

YÖNTEM: Elektif Sezaryen operasyonu geçirecek olan, 18 yaş üstü, Amerikan Anesteziyoloji Derneği I-III grubu, gestasyonel yaşı 37-41 hafta arasında olan toplam 60 gebe çalışmaya dahil edildi. Olgular spinal anestezi uygulanan grup (Grup 1; n: 30) ve genel anestezi uygulanan (Grup 2; n: 30 ) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Gebelerin preoperatif ve intraoperatif ortalama arter basınçları (OAB), kalp hızı (KH), arteryel oksihemoglobin saturasyonları (SpO2), intraoperatif kanama miktarları ve doğum sonrası yenidoğanların 1. ve 5. dk Apgar skorları, preduktal postduktal arteryel oksihemoglobin saturasyonları (SpO2), perfüzyon indeksleri, kalp hızları, vücut ısıları, serebral ve renal rejyonal oksijen saturasyonları (rSO2) kaydedildi.

BULGULAR: Her iki grubun serebral ve renal rSO2 değerleri arasında tüm zamanlarda istasiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Grup 1 ve Grup 2 için; serebral rSO2 değerlerinin 10. dakikadan itibaren renal rSO2 değerlerinin ise 15. dakikadan itibaren anlamlı olarak yükseldiği ve serebral rSO2 değerlerinin renal rSO2 değerlerine göre yaşamın ilk 60 dakikasında anlamlı olarak düşük olduğu tespit edildi (Şekil 1A, Şekil 1B). Serebral rSO2 değerleri ile preduktal SpO2, renal rSO2 ile postduktal SpO2 değerleri arasında pozitif korelasyon saptandı. Serebral ve renal rSO2 değerleri ile vücut ısısı arasında da pozitif bir korelasyon olduğu tespit edildi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sezaryenle doğumda kullanılan genel ve spinal anestezi yöntemlerinin, yenidoğanların serebral ve renal oksijenasyonu üzerine benzer etkileri bulunmaktadır. Her iki anestezi yönteminde de yenidoğanların hem serebral hem de renal rSO2 değerlerinin zaman içinde yükseldiği ve infantların serebral rSO2 değerleri ile preduktal SpO2, renal rSO2 değerleri ile postduktal SpO2 değişimleri arasında korelasyon olduğu ayrıca hem serebral hem de renal rSO2 değerlerinin vücut ısısı değişimleri ile korele olduğu görülmüştür.  Yazdır        Kabul Yazısı