Bildiri Özetleri

S-029
Radyolojik Olarak Saptanan Tuffier Çizgisi ve Konus Medullarisin Yaş, Cinsiyet ve Beden Kitle İndeksi ile Korelasyonunun Değerlendirilmesi

Esra Kara1, Halil Çetingök2, Ayşin Selcan1, Emine Balkan3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Algoloji Anabilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Kliniği, İstanbul


GİRİŞ VE AMAÇ: Nöroaksiyel blok uygulamasında kılavuz nokta lomber vertebra seviyesini belirlemek amacıyla kullanılan Tuffier çizgisidir. Tuffier çizgisi iliak kristaların en üst noktalarını transvers olarak birleştirir ve genellikle 4.Lomber vertebranın gövdesi veya 4. ve 5.Lomber vertebralar arasından geçer. Ancak çeşitli çalışmalarda Tuffier çizgisinin her zaman bu aralıktan geçmediği saptanmıştır. Çalışmamızda Tuffier çizgisinin geçtiği vertebral aralığı ve bunun konus medullarise uzaklığını radyolojik olarak belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEM: Çalışmamıza SBÜ, Bağcılar SUAM’ da, Haziran 2017 ve Aralık 2017 tarihleri arasında lomber manyetik rezonans ve lomber düz grafi görüntülemesi yapılan, spinal deformitesi olmayan 18 yaş üstü 429 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve beden kitle indeksi kaydedildi. Olguların demografik verilerine göre Tuffier çizgisi ve konus medullaris bitiminin korelasyonu değerlendirildi ve bu ikisi arasındaki uzaklığın ölçümü yapıldı.

BULGULAR: 429 olgu ( 300K, 129E ) çalışmaya dahil edildi. Konus medullaris bitiminin T12 ve L3 vertebra aralığında değiştiği belirlendi. Konus medullaris sonlanmasının cinsiyet ve yaş ile anlamlı farklılık oluşturmadığı görüldü. Tuffier çizgisinin L5 vertebra seviyesinden geçme oranının kadınlarda fazla olduğu saptandı (p?0.05). Yaş arttıkça Tuffier çizgisinin daha üst vertebra seviyesinden geçme oranının fazla olduğu saptandı (p?0.05). Tuffier çizgisi L4 ten geçen grupta BKİ nin L4-L5 ve L5 ten geçen gruptan anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi (p?0.05). Konus medullaris bitimi ile Tuffier çizgisi arası uzaklığın 128.0±14.1mm ve 79.9±11.2mm arasında değiştiği ve bu uzaklığın erkeklerde fazla olduğu saptandı (p=0.009). Uzaklığın ileri yaş ile azaldığı belirlendi (p?0.05). Uzaklık ortalamasının, BKİ?30 kg/m2 olan olgularda anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü (p?0.05).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Tuffier çizgisinin radyolojik görüntülemelerde L4 seviyesinin üzerine çıkmadığı ve konus medullaris bitiminin L3 vertebra ortasına kadar uzayabildiği saptanmıştır. Tuffier çizgisinin radyolojik olarak belirlenmesi güvenilir olarak görülmektedir. Ancak ameliyathane şartlarında bu pratik ve ekonomik bir yaklaşım olmayabilir. Palpasyonla belirlenen Tuffier çizgisinin L4 seviyesinin üzerinde hissedilmesi ve nörolojik komplikasyon görülme ihtimalinin artabileceği endişesiyle yeni ve alternatif yöntemlerin geliştirilmesinin faydalı olacağı görüşündeyiz.  Yazdır        Kabul Yazısı