Bildiri Özetleri

S-030
Sigaraya fazla bağımlı olanların postoperatif ağrısı; genel anestezi/ rejyonel anestezi

Burcu Yaşasın, Müge Çakırca, Dilşen Örnek, Nermin Göğüş

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışma ile alt ekstremite fraktürü operasyonu geçiren hastalarda sigara bağımlılık düzeylerinin genel ve rejyonel anestezi uygulamalarında postoperatif ağrıya etkilerinin gösterilmesi amaçlandı.

YÖNTEM: ASA I-II, 18-65 yaş arası alt ekstemite kırığı nedeniyle opere olacak 120 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 6 gruba ayrıldı; genel ve rejyonel anestezi kontrol grupları(n=20,n=20), genel anestezi uygulanmış yüksek ve düşük nikotin bağımlılığına sahip gruplar(n=20,n=20), regionel anestezi uygulanmış yüksek ve düşük nikotin bağımlılığına sahip gruplar(n=20,n=20). Preoperatif dönemde hastaların Fagerström Nikotin Bağımlılık testi skorları, yaş, cinsiyet, ASA skorları, anestezi şekli, boy, kilo ve BMI kaydedildi. Operasyon sırasında her 15dkda bir kalp hızı, sistolik arter basıncı, diyastolik arter basıncı, ortalama arter basıncı kaydedildi. Operasyon bitiminde tüm hastalara, i.v. Tramodol ile hasta kontrollü analjezi cihazı bağlandı. Postoperatif uyandırma ünitesinde ve sonrasında 1.,4.,8.,12. ve 24.saatlerde hastaların VAS düzeyleri, spinal anestezi grubuysa Bromage skalası ölçüldü.

BULGULAR: Postoperatif period boyunca VAS değerleri, uygulanan anestezi yönteminden bağımsız olarak, yüksek nikotin bağımlılığına sahip olan hastalarda daha yüksek bulundu (p<0,05). Pakuda ve postoperatif 1. saatte, VAS değerlerinin genel anestezi uygulanan hastalarda daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Fakat postoperatif 4. saatten itibaren VAS değerleri rejyonel anestezi uygulanan sigara bağımlılarında daha yüksek tespit edildi. Rejyonel anestezi grubunda PostOp IV tramodol tüketim miktarları arasında fark olmadığı ancak genel anestezi grubunda olduğu (p<0,05) ve yüksek bağımlılığa sahip olanların tramodol tüketimlerinin daha yüksek olduğu bulundu. Genel ve rejyonel anestezi arasında ek analjezik kullanımı arasında fark bulunmazken; her iki anestezi yönteminde de yüksek bağımlı gruplarda ek analjezik ihtiyacı yüksek bulunmuştur.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma göstermektedir ki, nikotin bağımlılığı ve bağımlılık seviyesinin yükselmesi akut postoperatif ağrıyı genel ve rejyonel anestezi uygulamalarının ikisinde de artırmaktadır. HKA uygulaması postoperatif yeterli analjeziyi sağlamıştır ancak spinal anestezinin etkisi geçmeye başladığında VAS skorları genel anesteziden fazla olmuştur. Bu nedenle epidural HKA ile yapılacak çalışmalara da ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.  Yazdır        Kabul Yazısı