Bildiri Özetleri

S-031
Koroner Arter By-pass Greftleme Ameliyatlarında Kullanılan; Pulsatil ve Non-pulsatil Kalp Akciğer Pompasının, Serebral Perfüzyon Üzerine Etkileri

İpek Bostanci1, Beyhan Güner1, Evrim Kucur Tülübaş1, Güray Demir2, Zafer Çukurova1

1Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
2istanbul Aydın Üniversitesi Florya Liv Medicalpark Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği


GİRİŞ VE AMAÇ: Koroner arter by-pass greftleme ameliyatlarında kullanılan; kardiopulmoner baypas (KPB) pompasının pulsatil veya non-pulsatil çalışmasının, serebral dolaşım üzerine etkilerini, nörolojik disfonksiyonlarla ilgili serum belirteçlerinden olan S100ß proteini değerlerini ve non-invaziv rSO2 gibi serebral kan akımı ölçüm metotları kullanarak araştırmaktır.

YÖNTEM: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurul onayı alındıktan sonra, 22 non-pulsatil (grup 1), 22 pulsatil hasta(grup 2) olarak iki grup hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara preopertif ve postoperatif nörokognitif fonksiyonlarını değerlendirmek için mini mental test yapıldı. Ameliyat sırasında da toplam beş farklı zamanda, near infrared spektroskopi (rSO2, serebral oksimetre) S100ß proteini bakıldı. Sonucu etkileyebilecek kan gazı değerleri ve hemodinamik parametreler kaydedildi.

BULGULAR: Gruplar arası ortalama arteriyel basınç (OAB) kros klemp girişi (KKG) düzeyleri ortalaması Grup 1’de Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha büyük olduğu saptandı (p<0.05). Gruplar arası RSO2 Sağ ve RSO2 Sol 0.dakika, KKG, KKÇ, Çıkış ve 24. Saat’teki değerlerin ortalamaları karşılaştırıldığında sadece RSO2 Sağ KKÇ düzeyinin Grup 2’de Grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Gruplar arasında S100ß proteini A,B,C,D,E düzeyleri ortalamaları karşılaştırıldığında Grup 1 S100ß proteini C ve E düzeyleri Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen sonuçlara göre; pulsatil KPB tekniğinde serebral perfüzyonun daha iyi olduğunu ve NIRS ve S100ß protein ölçümünün, serebral komplikasyonların tanı ve takibinde faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak perfüzyon tekniği ve de nörolojik monitorizasyon ile ilgili konularda; daha kapsamlı ve de uzun vadeli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.  Yazdır        Kabul Yazısı