Bildiri Özetleri

S-032
Ultrasonografi ile Değerlendirilen İnternal Juguler Venin Sezaryen Operasyonlarında Yapılan Spinal Anesteziye Bağlı Gelişen Hipotansiyonla İlişkisi

Derya Karasu1, Çağdaş Baytar1, Canan Yılmaz1, Şeyda Efsun Özgünay1, Güven Özkaya2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bursa
2Uludağ Üniversitesi, Biyoistatistik, Bursa


GİRİŞ VE AMAÇ: Literatürde intravasküler volüm durumunun değerlendirilmesi için inferior vena kava ve internal juguler venin (İJV) kollapsibilitesi basit ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, sezaryen operasyonu olacak gebelerde spinal anestezi öncesi görüntülenen İJV’nin maksimum çapı, en boy oranı ve kollapsibilite indeksinin (Kİ) spinal anestezi sonrası gelişen hipotansiyon ile arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

YÖNTEM: Bu çalışma, etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş hasta onamı alındıktan sonra prospektif gözlemsel olarak yapıldı. Spinal anestezi ile elektif sezaryen operasyonu planlanan, 18 yaş üstü ve ASA II hastalar çalışmaya dahil edildi. Spinal anesteziden önce preoperatif olarak ultrasonografi ile İJV'nin maksimum çapı (çİJVmak), en boy oranı (yükseklik/genişlik) ve İJV- Kİ [(çI·JVmak- çI·JVmin)/çI·JVmak × %100] kaydedildi. Hastalara spinal anestezi öncesi sıvı yüklemesi yapılmadı. Spinal anestezi ile eş zamanlı olarak 20 ml/kg kristalloid infüzyonu yapıldı. Hipotansiyon; sistolik kan basıncında başlangıç seviyesinden % 20'den fazla düşmesi olarak tanımlandı.

BULGULAR: 73 hastaya istatistiksel analiz yapıldı. Hastaların 44’ünde (%60.3) hipotansiyon gelişti. Hipotansiyon gelişme durumuna göre gruplandırılan hastaların analizi Tablo 1’de görülmektedir. İJV-Kİ, çİJVmak ve en boy oranı açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Gruplar arasında en yüksek duyusal seviyeye ulaşma açısından da fark saptanmadı. 37 hastada ciddi hipotansiyon (sistolik kan basıncında başlangıç seviyesinden % 30'dan fazla düşme) gelişti. Hastaların efedrin gereksinimi ortalaması 14.32±7.67 mg idi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sezaryen olan gebelerde spinal anestezi sonrası oluşan hipotansiyonu çİJVmak, en boy oranı ve İJV-Kİ'nin öngörmediğini bulduk. Bu konu hakkında daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.  Yazdır        Kabul Yazısı