Bildiri Özetleri

S-033
Periferik sinir bloğu ile uygulanan diz artroskopilerinde izlenebilen yetersiz kas gevşemesine yönelik bir modifikasyon: İntravenöz Atracuryum enjeksiyonu etkisinin manyetik stimülasyonla uyartılmış motor potansiyeller eşliğinde değerlendirilmesi

Tolga Tezer1, İrfan Güngör2, Murat Zinnuroğlu3, Eda Satana Kara4, Mehmet Beyazova5, Kadir Kaya6

1Ankara Bayındır Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dep, Ankara
2Gazi Üniv Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara
3Gazi Üniv Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara
4Gazi Üniv Eczacılık Fakültesi, Ankara
5Darüşşafaka Ö.Y.Hamuluoğlu Fizik Tedavi Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dep, Istanbul 6İstanbul Bayındır Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dep, İstanbul


GİRİŞ VE AMAÇ: Diz artroskopisinde kas gevşemesinin etkin şekilde sağlanması önemlidir. Periferik sinir blokları(PSB) ile alt ekstremitede her zaman yeterli kas gevşemesi sağlanamamaktadır. İVRA yönteminden esinlenerek; PSB ile uygulanacak diz artroskopilerinde pnömotik turnike distalinden intravenöz atrakuryum enjeksiyonu ile kas gevşemesine yönelik bir modifikasyon önerdik. Atrakuryum enjeksiyonunun etkisini alt ekstremite kaslarından kaydedilen Manyetik Uyartılmış Potansiyel(MUP) ölçümü ile değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM: Kombine siyatik ve femoral sinir bloğu(KFSB) ile diz artroskopisi uygulanacak 22 olgu Grup Atrakuryum(GrA) ve Grup Plasebo(GrP) şeklinde randomize olarak iki eşit gruba ayrıldı. Manyetik uyarım cihazı (Magstim 2000; UK) ile lumbosakral kökler uyarılarak aynı taraf alt ekstremitede grasilis(G), rektus femoris(RF), tibialis anterior(TA) ve gastroknemius(GK) kaslarından bazal MUP değerleri kaydedildikten sonra KFSB uygulandı. Blok işlemi bitiminden itibaren 5’er dakika ara ile toplam 30 dakika (T30) boyunca MUP kayıtları tekrarlandı. Ayak sırtından damaryolu açılması ve artroskopi için kullanılacak uyluk turnikesinin şişirilmesinin ardından GrA ve GrP’de sırasıyla 50mL %0,9 SF içinde dilüe edilmiş 5mg atrakuryum ve 50mL %0,9 SF damaryolundan enjekte edildi. Enjeksiyonları takiben 5. ve 10.(E10) dakikalarda yeniden MUP’ler kaydedildi. Bazal ile T30 ve T30 ile E10 MUP amplitüd ve/veya alan değerleri arasında ?%50 düşüş iletim bloğu olarak kabul edildi.

BULGULAR: PSB’da manyetik stimulasyonla kaydedilen MUP’lerin analiziyle kas gevşeme düzeyini monitörize etmeyi amaçlayan bu araştırmanın sonuçları klinik gözlemlerle de uyumluluk göstermiştir. Her 2 grupta KSFB’a bağlı kas gevşeme etkisinin öncelikle beklendiği RF, GK ve TA’dan kaydedilen MUP’lerde bazal ile T30 arasında anlamlı bir düşüş izlenmiştir. Öte yandan intravenöz atrakuryum enjeksiyonunun kas gevşemesine etkisiyle ilişkili olarak; GrpA’da TA ve GK kaslarında T30 ile E10’da kaydedilen MUP değerleri arasındaki ortalama düşüş istatistiksel olarak marjinal anlamlılık sınırında (sırasıyla p:0.068 ve p:0,066) bulunmuştur.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen veriler PSB araştımalarında kas gevşemesi monitorizasyonu için manyetik motor-kök stimulasyonu ile MUP kaydı takibinin umut vadeden bir yöntem olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte diz artroskopilerinde turnike distalinden intravenöz uygulanan atrakuryum ile daha iyi kas gevşemesi sağlanabileceği düşünülmektedir.  Yazdır        Kabul Yazısı