Bildiri Özetleri

S-034
Türkiye'de Cerrahi Öncesi Hastalar Arasında Herbal Kullanımı: Kesitsel Çalışma

Fulya Yılmaz, Hazal Ezgi Çifci

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

GİRİŞ VE AMAÇ: Modern tıbbın gelişinden yüzyıllar önce, geleneksel şifalı bitkiler temel sağlık hizmetleri için başlıca maddelerdi. Son yüzyılın endüstrileşmesi ve kentleşmesi sırasında gelişmiş Batı ülkelerinde kullanımları azaldı. Ancak, son yirmi yıl boyunca bitkisel ve alternatif ilaçlara yeni bir ilgi uyandırdı. Herbal medikasyonlara ait problemler koagülasyon bozuklukları, kardiyovasküler yan etkiler, su ve elektrolit bozuklukları, endokrin etkiler, hepatotoksisite ve anestezik ajanların etki süresinin uzaması olarak sınıflandırılabilir. Bu çalışmanın amacı, hastanemizde opere olacak olgularda herbal kullanımını araştırmaktır.

YÖNTEM: MATERYAL-METOD: Hastane etik kurul onayı ve hasta onamı alındıktan sonra, 1 Ocak 2016 - 1 Nisan 2016 tarihleri arasında elektif cerrahi geçirecek olgulara anestezi polikliniğinde preoperatif değerlendirme sırasında 15 sorudan ( Demografik veriler, kullanmakta oldukları herbal medikasyonlar vs) oluşan anket uygulandı.

BULGULAR: 3 ay boyunca toplam 600 olguya anket uygulandı. Toplam 87 olgu (25 olgu tek, 52 olgu birden fazla) herbal medikasyon kullandığını bildirdi. Erkek olgularda herbal kullanım oranı daha yüksekti. En sık kullanılan herbal medikasyonlar sarımsak, balık yağı, İsveç şurubu, yeşil çay, vitamin, ginkgo ve çınar yaprağıydı. Olguların herbal medikasyona başlaması % 1.7 olgu da doktor tavsiyesi, % 1.2’ sinde arkadaş tavsiyesi, % 0.7’ sinde gazete-dergi, % 0.2’ sinde aile tavsiyesi üzerine olmuş. Ankate katılanları % 92.5’i herbal medikasyonların yan etkilerini bilmiyordu. Ankete katılanlardan daha önceden operasyon geçiren olgulara hekimleri tarafından herbal kullanımı sorgulanmamış.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Herbal medikasyon kullanımının sorgulanması preoperatif değerlendirmenin bir parçası olmalıdır. Ayrıca anestezi uzmanları, bitkilerin vücut fonksiyonlarına etkileri ve olası bitkisel ilaç etkileşimlerinden haberdar olmalıdırlar. Böylece perioperatif olası herbal ilaç etkileşimi ile oluşabilecek komplikasyonlar için gerekli önlemleri alabilirler ve hastaları için en güvenilir anestezi seçeneğini seçmiş olurlar.  Yazdır        Kabul Yazısı