Bildiri Özetleri

S-035
Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyonun Önlenmesinde Epinefrn, Norepinefrin ve Fenilefrin İnfüzyonlarının Karşılaştırması. Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma

Ebru Biricik1, Feride Karacaer1, Mete Sucu2, Hakkı Ünlügenç1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
2Çukurova Üniversitesi Kadın Doğum AD


GİRİŞ VE AMAÇ: Fenilefrin, norepinefrin gibi vazopressör ilaçların spinal anesteziye bağlı gelişen hipotansiyonunun önlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak epinefrinin spinal anesteziye bağlı hipotansiyon tedavisindeki etkinliği ve güvenilirliği konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma profilaktik norepinefrin (NE), epinefrin (E) ve fenilefrin (PE) infüzyonlarının spinal anesteziye bağlı hipotansiyondaki etkilerini karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM: Etik kurul ve hasta onayları alınarak spinal anestezi altında sezaryen operasyonu geçirecek ASA I-II gurubu 160 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize olarak 4 gruba ayrıldı. Tüm hastalara 10 mg heavy bupivakain ve 20 µg fentanil ile spinal anestezi uygulandı. Spinal anestezinin hemen ardından I. gruptaki hastalara (Grup NE) 30 ml/sa (5µg/ml) NE infüzyonu, II. gruptaki hastalara (Grup E) 30 ml/sa (5µg/ml) E infüzyonu, III. gruptaki (Grup PE) hastalara 30 ml/sa (100 µg/ml) PE infüzyonu ve IV. gruptaki hastalara (Grup S) ise 30 ml/sa 0,9 NaCl infüzyonu başlandı ve operasyon sonuna kadar devam edildi. Sistolik kan basıncı bazal değerin %80’ ine düşünce veya 90 mmHg’ nın altına indiğinde 5 mg efedrin, kalp atım hızı ise 60/dk’ nın altına düştüğünde 0,5 mg atropin intravenöz olarak uygulandı. Bebeklerde Apgar ve umblikal ven kan gazı değerleri kaydedildi. Tüm hastalarda hipotansiyon sıklığı, toplam efedrin tüketimi, atropin tüketimi, bulantı ve kusma gibi yan etkiler kaydedildi.

BULGULAR: Hipotansiyon görülme sıklığının gruplar arasında istatistiksel olarak önemli fark oluşturduğu tespit edildi (NE, E, PE ve S için sırasıyla 17(% 43), 18(% 45), 9(% 23) ve 26(% 65) (p=0,001). Ortalama efedrin (p=0,001) ve atropin (p=0,018) tüketiminin grup S de grup NE, E ve PE’e göre istatistiksel olarak önemli derecede yüksek olduğu belirlendi. (Tablo 1) Apgar 1. (p=0,016) ve 5. dk (p=0,016) değeri ile umblikal ven pH (p=0,001) değerlerinin grup S’de diğer gruplara göre istatistiksek olarak anlamlı derecede düşük olduğu belirlendi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Spinal anesteziye bağlı hipotansiyonun önlenmesinde 150 µg/saat dozda epinefrin infüzyonunun norepinefrin ve fenilefrin kadar etkin ve güvenilir olduğu kanısına varıldı.  Yazdır        Kabul Yazısı