Bildiri Özetleri

S-038
Ürolojik cerrahi geçiren hastalarda adjuvan olarak verilen intratekal morfin'in erken sedasyon etkisi

Başak Altıparmak, Melike Korkmaz Toker, Ali İhsan Uysal, Ezgi Dinçer, Semra Gümüş Demirbilek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,Muğla

GİRİŞ VE AMAÇ: Spinal anestezi sırasında intratekal olarak bupivakaine morfin eklenmesi daha iyi analjezi ve daha uzun anestezi oluşturmak amacıyla üst ve alt batın cerrahisinde sıklıkla uygulanmaktadır.İntratekal morfin uygulanmasının bulantı,kusma,kaşıntı ve sedasyon gibi yan etkileri bildirilmiştir.Morfin hidrofilik yapıda bir opioid olduğu için solunum depresyonu intratekal uygulamadan 6-12 saat sonrasında görülebilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız alt batın cerrahisi geçirecek hastalarda intratekal morfinin erken sedasyon etkisini araştırmaktır.

YÖNTEM: Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruba (Grup M,n=91) 13 mg bupivacaine (2,6 ml) ve 200 microgram morfin (0.4 ml) ile ikinci gruba (Grup NM,n=91) 13 mg bupivacaine (2,6 ml) ve 0.2 ml serum fizyolojik ile spinal anestezi yapıldı. Tüm hastalara kulaklık takıldı. Hastaların bispektral indeks (BİS) skorları, ortalama arter basınçları, nabız ve periferik oksijen saturasyonu değerleri işlem öncesinde ve işlemden sonra her beş dakikada bir olacak şekilde 60 dakika boyunca kaydedildi. Operasyon bitiminden postoperatif 1.saatin sonuna kadar PACU'da her 15 dakikada bir Ramsey Sedasyon Skalası(RSS) ile hastaların sedasyon düzeyi değerlendirildi. Pulse oksimetre ile periferik oksijen saturasyonu ölçülüp kaydedildi. Hastalar postoperatif 24 saat boyunca bulantı, kusma, kaşıntı ve solunum depresyonu açısından takip edidi. Oda havasında oksijen saturasyonunun %90’ın altına düşmesi solunum depresyonu olarak kabul edildi ve maske ile 2 lt/dk oksijen desteği verildi.

BULGULAR: Grup M'de 50., 55. ve 60.dk’daki BIS değerleri istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur (p<0.05).Grup M'de RSS puanları 60,75,90,105.,120. dakikalarda daha yüksek bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05).Bulantı ve kusma açısından gruplar arasında fark yokken kaşıntı Grup M'de daha fazla idi ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05).Grup M'de 10 hastada Grup NM'de 2 hastada solunum depresyonu gelişti (p<0.05).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Spinal anestezi sırasında intratekal olarak bupivakaine morfin eklendiği hastalarda 50. dakikadan sonra sedasyon gelişimi eklenmeyen hastalara göre belirgin olmuştur.Bu etkinin ortaya çıkışında morfinin hidrofilik yapısından çok spinal düzeyde kappa reseptörleri üzerinden sedasyon oluşumu etkili olduğunu düşünmekteyiz. Sonuç olarak intratekal morfin uygulamasının erken dönemde sedasyon ve solunum depresyonu yapabileceği unutulmamalıdır.  Yazdır        Kabul Yazısı