Bildiri Özetleri

S-039
Laparoskopik kolesistektomide iv dekstroz infüzyonunun postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Nevriye Salman, Aslıhan Aykut, Ülkü Sabuncu, Alev Şaylan, Seyhan Yağar, Sumru Şekerci

SBU Yüksek İhtisas Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara

GİRİŞ VE AMAÇ: Preoperatif açlığa bağlı komplikasyonları azaltmak amacıyla perioperatif sıvıların kullanımı ile anksiyetede, açlık ve susuzluk hissine, postoperatif bulantı-kusmada (POBK) azalma ve buna bağlı olarak hastanın ameliyat sonrası derlenmesinde hızlanma ve hastanede kalış süresi anlamlı olarak azalma sağlanmıştır. Ancak bu amaçla kullanılan ve diğer solüsyonlardan daha etkili olduğu gösterilen dektroz solüsyonunun peroperatif veriliş zamanına bağlı POBK’yı daha etkili önleyici etki yaptığı karşılaştırılmamıştır. Bizim bu çalışmamızda amacımız; %5 dekstroz solüsyonunun laparoskopik kolesistektomi yapılan kadın hastalarda 2 farklı zamanda (preoperatif ve intraoperatif) infüzyonu sonrası gelişebilecek POBK’yı önleyici etkilerini karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM: Prospektif, çift kör, randomize yapılan klinik çalışmaya ASA I-II, kadın, 18-65 yaş arası elektif laparoskopik kolesistektomi yapılacak hastalar dahil edilmiştir. Grup K’ya tüm perioperatif dönem Ringer Laktat, Grup P’ye preoperatif %5 dektroz, Grup İ’ye intraoperatif %5 dektroz verilerek 30 hastadan 3 grup oluşturuldu. Grupların demografik verileri (yaş, BMI, ek hastalıkları, cerrahi ve POBK öyküsü, sigara kullanımı), perioperatif kan glukoz düzey takibi ve postoperatif parametreleri (POBK skorları, antiemetik ve ek analjezik kullanımı, ağrı, açlık, susuzluk, anksiyete ve hasta memnuniyeti ) verileri karşılaştırıldı.

BULGULAR: Grupların demografik veriler, intraoperatif verilerden anestezi süreleri ve preoperatif glukoz seviyeleri benzerken; Grup K’nın intraoperatif ve postoperatif kan glukoz düzeyi daha düşüktü. Ayrıca Grup K’da postoperatif POBK, antiemetik kullanımı ve açlık hissinin Grup P ve İ’den daha fazla olduğu tespit edildi. Ancak Grup P ve İ’de postoperatif POBK ve antiemetik kullanımı arasında fark bulunmadığı, Grup İ’de susuzluk hissinin Grup P’den daha fazla olduğu gösterildi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçta; intraoperatif ve preoperatif %5 dekstroz hidrasyonunun POBK’nın ve açlık durumunun engellemesinde Ringer laktat solüsyonundan daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Ancak özellikle intraoperatif %5 dekstroz hidrasyonunun POBK’nin önlenmesinin yanında daha az susuzluk hissine de neden olduğu için preoperatif hidrasyon amacıyla kullanılmasının uygun olacağı kanısına vardık.  Yazdır        Kabul Yazısı