Bildiri Özetleri

S-041
Erken Postpartum Dönemde Genel ve Spinal Anesteziyle Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Emzirme Sonuçları ve Öz Yeterliliklerinin Karşılaştırılması

Fazilet Kocaöz1, Dilek Destegül1, Semra Kocaöz2

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Nİğde
2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Niğde


GİRİŞ VE AMAÇ: Bu araştırma, erken postpartum dönemde genel ve spinal anesteziyle sezaryen doğum yapan kadınların emzirme davranışları ve öz yeterliliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM: Bu tanımlayıcı araştırma, bir üniversitenin eğitim ve araştırma hastanesinde 04 Mayıs -10 Ağustos 2018 tarihleri arasında genel ve spinal anestezi ile doğum yapan, erken postpartum dönemde olan ve araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 190 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, “Veri Toplama Formu”, “LATCH Emzirme Tanılama ve Değerlendirme Ölçeği” ve “Emzirme Öz Yeterlilik Ölçeği-Kısa Şekli” ile toplanmıştır

BULGULAR: Yenidoğanların ilk emzirilme süresi ortalama 78.71±126.9 (dk)’dur ve kadınların %23.7’si 30 dk içerisinde emzirme davranışı göstermiştir. Yenidoğanlar, ilk 24 saat içerisinde ortalama 14.45±6.3 kez emzirilmiştir. Sosyo-demografik ve obstetrik özellikler açısından genel ve spinal anestezi ile sezaryen doğum yapan kadınlar arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmamıştır (p >0.05). Genele göre spinal anestezi olan kadınlar sezaryen sonrasında daha fazla sağlık sorunları yaşamıştır (p <0.05). Spinal anestezi ile doğum yapanlar, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha erken yenidoğan bebeklerini emzirmiştir (p <0.05). Ancak genel ve spinal anestezi ile sezaryen doğum yapma ile LATCH emzirme tanılama ve değerlendirme ve emzirme öz yeterlilik ölçeğinden aldıkları puan ortancaları arasında istatistiki açıdan farklılık saptanmamıştır (p >0.05).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Spinal anestezi ile doğum yapan kadınlar, genel anestezi alanlara göre anlamlı olarak ilk yarım saat içerisinde bebeklerini emzirmektedir. Ancak genel ve spinal anestezi ile doğum yapan kadınlarda ilk 30 dk içerisinde yenidoğanların emzirilme oranı istenilen düzeyde değildir. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da spinal anestezi ile sezaryen olan kadınlarda emzirme başarısı ve öz yeterliliği daha yüksektir. Bu nedenle sağlık profesyonelleri özellikle genel anestezi alanlar başta olmak üzere sezaryen olan tüm kadınları emzirme başarısı, öz yeterlilikleri ve yenidoğanların ilk yarım saat içerisinde anne sütü ile beslenmeleri konusunda desteklemeleri gerekmektedir.  Yazdır        Kabul Yazısı