Bildiri Özetleri

S-042
Pedodonti Kliniğinde Anestezi Uygulamaları: Retrospektif Çalışma

Nilgün Alpay

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde çocuk ve zihinsel engelli hastalarda iletişim güçlüğü nedeniyle dental tedaviler sıklıkla genel anestezi/ sedasyon altında yapılmaktadır (1). Bu çalışmada 2014-2016 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Pedodonti Kliniğinde genel anestezi altında tedavi gören olguların retrospektif olarak taranması; zihinsel engeli olan ve olmayan hasta gruplarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışmamıza 2014-2016 yılları arasında genel anestezi altında tedavi gören 76’sı sağlıklı 564 hasta dahil edildi. Olguların demografik verileri, genel anestezi/sedasyon oranı, eşlik eden hastalıkları, anestezi süreleri, ASA sınıflandırması peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar, Modifiye Aldrete Skoru kullanılarak taburculuk süreleri ve dental tedavileri değerlendirildi.

BULGULAR: Hastaların %24.3’ü <6yaş, %32.8’si 6-12; %42.9’u >12 yaş idi ve cinsiyetleri bakımından anlamlı fark bulunmadı. Zihinsel engelli 489 hastanın %11,7’sinde Down sendromu (n=57), %32,7’sinde (n=160) epilepsi, %10’unda (n=49) otizm bulunmaktadır. Zihinsel engelli hastaların %61,1’inde herhangi bir ek hastalık bulunmazken; % 39.9 olguda kifoskolyoz, hematolojik bozukluk gibi yapısal ya da Down sendromu, Poland sendromu, gibi kalıtımsal ek sorunlar tespit edildi. Olguların %21.98’i (n=124) ASA I, %52.83’ü (n=298) ASA II, %24.82’i (n=140) ASA III ve %0.37’si (n=2) ASA IV idi. Zihinsel engelli hastalarda sedasyon oranı zihinsel engeli olmayan hastalara göre düşük bulundu (p<0,05). Anestezi süreleri bakımından zihinsel engelli hastalarda yaş gruplarına göre anlamlı farklılık bulundu (p<0,05); TUKEY testi uygulandı. 6-12 yaş grubunda anestezi süresi diğerlerinden anlamlı derecede daha düşüktü (p<0,05). 4 hasta zor entübasyon idi. Hastaların %6.38’inde (n=36) bulantı kusma oldu. 3 hasta postoperatif yoğun bakıma devredildi. Hastaların taburculuk süreleri ortalama 148.2 ± 36.6 saat olarak bulundu. Zihinsel engelli hastalarda; çekim, dolgu, kanal ve amputasyon ortalamaları; yaş gruplarına göre zihinsel engeli olmayan hastalara göre anlamlı derecede farklılık göstermektedir (p<0,05).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Zihinsel engelli hastaların genel anestezi altında diş tedavileri sağlıklı bireylere göre artmış mortalite ve morbidite sahiptir ancak doğru preop hazırlık, peroperatif ve postoperatif takiple güvenle uygulanabilir(2,3).  Yazdır        Kabul Yazısı