Bildiri Özetleri

S-043
Günübirlik Anestezi Uygulamalarında Hasta Güvenliği Kültürünün Algılamasının Değerlendirilmesi

Yılmaz Menken, Namigar Turgut, Nuri Yakar, Şule Vatansever, Yaşar İncekaya

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ: Hasta güvenliği, insan hayatını etkileyen gerçek olaylarla ilgilidir ve son dönemde hem ulusal hem de uluslararası platformda üzerinde önemle durulan konulardandır.

YÖNTEM: Çalışmaya, XXXSUAM Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 06-12-2016 tarih/555 sayılı izni ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinin Günübirlik Anestezi uygulama alanlarında (endoskopi, ERCP, MR, girişimsel radyoloji ve kadın doğum müdahale ünitesi ) çalışan ve hasta güvenliği ile bire bir ilgili olan doktor, hemşire, anestezi teknisyeni ve yardımcı sağlık personeli dahil edildi (Tablo 1.). Klinik alanda haftada 3 günden az (ya da 20 saat) çalışan personel ise çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmada Hasta güvenliği iklimi anketi kullanıldı. İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlar (frekans) kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmamızda, doktorların büyük çoğunluğu kendisinin veya yakınlarının tıbbi uygulama hatası ile karşılaşmadıklarını, karşılaşanların %66.7’si bunun minör bir olay olduğunu, %73.3’ü tıbbi hataların hastaya/hasta yakınına açıklanmasını doğru bulurken, %52.4’ü tıbbi hata yapan sağlık çalışanının cezalandırılmasını doğru bulmamaktadır. Çalışmamızda katılımcıların çoğunluğu anestezide önlenebilir tıbbi hataların oluşum nedenlerinin sağlık insan gücü eksikliği, eğitim yetersizliği, aşırı iş yükü ve iş yükü zorlanması, hekimlerin hastalarına ayırdıkları sürenin yetersizliği, iletişim eksikliği olduğunu belirtmiştir(Tablo 2.,3.,4.).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hastanemizde çalışan ve hasta güvenliği ile bire bir ilgili olan doktor, hemşire, yardımcı sağlık personelinin ameliyathane dışı anestezi uygulama alanlarında mevcut olan hasta güvenliği durumunun tespiti; çalışanların hasta güvenliği kültürüne ve önlenebilir tıbbi hataların oluşum nedenlerine algılarının ölçülmesidir. Çalışmamızda sağlık çalışanlarının ve yakınlarının önemli bir kısmı tıbbi uygulama hatası ile karşılaşmamıştır. Tıbbi hatayla karşılaşmış olanların çoğu bunun minör bir olay olduğunu düşünmektedir. Doktor ve hemşirelerin meslek hayatı boyunca hata yapma oranları yüksek bulunurken bu oranın teknisyen ve yardımcı sağlık personelinde daha az olduğu ifade edilmiştir. Hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar bu hataları ve buna bağlı ölümleri en aza indirmeye odaklanmaktadır. Eksikler giderilip, eğitime daha fazla zaman ayırıp, çalışma saatleri ve iş yükü azaltıldığında tıbbi hatalarda anlamlı derece düşüş olacağı aşikârdır.  Yazdır        Kabul Yazısı