Bildiri Özetleri

S-044
Rejyonal veya genel anestezi ile yapılan alt ekstremite ortopedik cerrahisi sonrası gelişen atelektazinin transtorasik akciğer ultrasonografisi kullanılarak saptanması

Işılay Gizem Öndağ1, Mustafa Kemal Arslantaş1, Gülbin Töre Altun2, Pelin Çorman Dinçer1, Hilmi Ömer Ayanoğlu1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul


GİRİŞ VE AMAÇ: Atelektazi pulmoner şantta artışa yol açarak intraopertif hipoksemiye katkıda bulunur. Çalışmamızda rejyonal veya genel anestezi ile yapılan alt ekstremite cerrahisi sonrası gelişen atelektaziyi transtorasik akciğer ultrasonografisi kullanarak saptamayı ve uygulanan anestezi yönteminin postoperatif atelektazi oluşumu üzerine olan etkisini göstermeyi amaçladık.

YÖNTEM: Etik kurul onayı alındıktan sonra, alt ekstremite cerrahisi yapılacak, bilgilendirilmiş onamları alınmış, 18 yaş ve üzeri, ASA I-III gruplarından 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup I’e (n=30) rejyonal anestezi ve Grup II’ye (n=30) genel anestezi uygulandı. Hastaların hepsi ameliyattan hemen önce ve ameliyat sonrası ilk 2 saat içinde; solunum fonksiyon testi (SFT), arteriyel kan gazı örnekleri ve transtorasik akciğer ultrasonografisi ile değerlendirildi. Akciğer USG protokolüne göre toraks ön duvar 4, sağ ve sol yan duvarlar 4 ve arka duvar 4 olmak üzere toplam 12 bölge tarandı, görüntüler kaydedildi. USG görüntüleri uygulanan anestezi yönetimine kör olan iki deneyimli uzman tarafından değerlendirildi. Modifiye akciğer USG skorlama sistemine göre her bölge atelektazi derecesiyle uyumlu olarak 0-3 arasında puanlandı. Her hasta için toplam USG skoru hesaplandı.

BULGULAR: Demografik veriler ve ameliyat süreleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Preoperatif dönemde ölçülen toplam USG skorları gruplar arasında benzerken (Grup I:13,03 ± 3,77; Grup II:14,93 ± 3,78; P=0,095); genel anestezi uygulanan grupta postoperatif dönemde ölçülen toplam akciğer USG skorunda istatistiksel olarak anlamlı artış oldu (Grup I:12,67 ± 4,21; Grup II: 19,20 ± 3,84; P<0,0001). İki grupta da postoperatif FEV1 ve FEF 25-75 değerleri, preoperatif değerlere göre anlamlı azaldı (Tablo 1). Genel anestezi uygulanan grupta postoperatif PaCO2 değerleri artarken, PaO2 değerleri azaldı (Tablo 1).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Genel anestezi, rejyonal anestezi ile karşılaştırıldığında alt ekstremite cerrahisi geçiren hastalarda atelektazi insidansını belirgin olarak artırmaktadır. Gelişen bu atelektazi akciğer USG ile erken dönemde tespit edilebilmektedir. Atelektaziye bağlı olarak solunum fonksiyon parametreleri ve arteriyel kan gazı değerleri olumsuz etkilenmektedir. Bu hastalarda rejyonal anestezi yönteminin kullanılması atelektazi riskini azaltabilir.  Yazdır        Kabul Yazısı