Bildiri Özetleri

S-046
Osteoartrite Bağlı Kronik Refrakter Diz Ağrısında Geniküler Sinirlere “Konvansiyonel Radyofrekans Ablasyon Uygulaması”nın Orta-Uzun Dönem Etkinliği

Zafer Yasin Konya1, Suna Akın Takmaz2, Hülya Başar1, Bülent Baltacı1, Gülçin Babaoğlu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Algoloji Bölümü


GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada, osteoartrite bağlı kronik refrakter diz ağrısı tedavisinde, geniküler sinirlere radyofrekans ablasyon uygulamasının orta-uzun dönemde ağrı kontrolü ve fonksiyonel iyileşme ve hasta memnuniyeti üzerine etkilerinin, retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında geniküler sinirlere konvansiyonel radyofrekans ablasyon uygulananan 48 hastanın sonuçları dosya taraması ve telefon yolu aracılığıyla retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların, işlem öncesi ve sonrası 1.,3.,6.aylardaki visuel analog skorları (VAS), Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit Indeksleri (WOMAC-indeksi), opioid ve nonsteroid antiinflamatuar analjezik (NSAİİ) kullanım skorları, yaşam kalite skorları ve tedavi ile ilgili memnuniyet skorları incelendi.

BULGULAR: Kellgren ve Lawrence evre-3 olan 41 (%85,4) hasta ve evre-4 olan 7 (%14,6) hasta ile toplam 48 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama VAS skorları işlem öncesine göre 1,3 ve 6.ay değerlendirmelerinde belirgin olarak düşüktü (7,4±1,3’e karşılık sırayla 2,2±1,0, 1,5±1,0, 2,0±1,2) (p<0.001). WOMAC indekslerinde işlem öncesine göre anlamlı düzeyde azalma izlendi (p<0,001). Tedavi öncesi opioid kullanan hastaların tedavi sonrası 1. ayda % 61,1’inin opioid kullanımını azalttığı, %38,9’unun opioid kullanmayı bıraktığı ayrıca NSAİİ kullanan hastaların 6. ayda %39,6’sının NSAİİ kullanımı azalttığı, %56,3’ün ise NSAİİ kullanımını bıraktığı görüldü. Birinci, 3. ve 6. ay ölçümlerinde sırasıyla %71, %79,2, %71,1 hasta, yaşam kalitesinin “Daha İyi” olduğunu bildirdi. Tedavi sonrası 6. ayda hasta memnuniyeti oldukça yüksekti. Uygulama sırası ve sonrasında ciddi bir komplikasyonla karşılaşılmadı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Osteoartrite bağlı kronik refrakter diz ağrısında, geniküler sinirlere radyofrekans ablasyon uygulamasının orta-uzun dönemde etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olduğu sonucuna varılmıştır. Geniş serili ve uzun süreli randomize kontrollü çift kör çalışmalarla bu sonuçlar doğrulanmalıdır.  Yazdır        Kabul Yazısı