Bildiri Özetleri

S-047
Pediatrik Hastalarda MRG Sırasındaki Anestezi Uygulamalarının Komplikasyon İnsidansı

Özge Özen, Filiz Üzümcügil, Aysun Ankay Yılbaş, Başak Akça, Ayşe Heves Karagöz

Hacettepe Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ VE AMAÇ: Pediatrik hastalarda sıklıkla Manyetik-Rezonans-Görüntüleme (MRG) için anestezi kullanılır. Bir anestezistin varlığına rağmen, ameliyathane dışında anestezi uygulamaları sırasında komplikasyonlar meydana gelebilir.¹ MRG ortamının ameliyathane ortamının güvenliğiyle kıyaslandığında farklı olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, yaygın komplikasyonları öngörmek ve bunları doğru bir şekilde yönetmek için hazırlıklı olmak önemlidir. Hastanemizde MRG‘de anestezi uygulaması sırasında gelişen komplikasyonların çeşitlerini ve bunların insidansını araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM: Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında anestezi altında MRG uygulanan pediatrik hastaların anestezi kayıtları incelendi. Komplikasyon insidansı birinci sonuç parametresiydi. Komplikasyon tipleri, bunları yönetmeye yönelik girişimler, komorbiditeler, anestezik ajanların tipleri ve dozları ile bu parametreler arasındaki korelasyon ikincil sonuç parametreleri olarak analiz edildi. Komplikasyonlar tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edildi. P<0.05 anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: 122 hasta kaydı gözden geçirildi. Desaturasyon, bradikardi ve havayolu açıklığının kaybı dahil komplikasyon insidansı %6.6 idi. Bu komplikasyonlar, komplikasyon tipine göre havayolu açma manevraları, oral airway veya LMA yerleştirilmesi ve medikal tedaviler gibi. 119 hastada en az bir komorbidite mevcuttu. 118 hastaya 0.1 (0.02-1.1) mg/kg midazolam, 120 hastaya 2.1 (0.5-6.2) mg/kg propofol ve 6 hastaya 0.6 (0.4-0.8) mg/kg ketamin, 121 hastaya 5 (3.0-10.0) mg/kg/saat propofol infüzyonu uygulandığı gözlendi. Sedasyon ve derlenme süreleri sırasıyla 29.4±9.2 ve 24±9.5 dakikaydı. Komplikasyon insidansı her iki süreyle de korelasyon göstermemekteydi. Farklı anestezi uygulayıcılarının komplikasyon insidanslarını karşılaştıran bir çalışmada, anestezistlere ait olan insidans %7.8 olarak bildirilmiştir. Hastalarımızın anestezisi deneyimli anestezistler tarafından uygulanmış olup; benzer komplikasyon insidansı %6.6 bulunmuştur.

TARTIŞMA VE SONUÇ: MRG için anestezi sırasında, deneyimli bir anestezi ekibinin varlığına rağmen komplikasyonlar oluşabilir. MRG’ye uygun ekipman ameliyathanedekiler kadar tanıdık olmayabilir; bu tür komplikasyonların öngörülmesi ve ekipmanın düzgün bir şekilde kullanılması için hazırlıklı olmak önemlidir.  Yazdır        Kabul Yazısı