Bildiri Özetleri

S-048
Laparoskopik cerrahilerde farklı taze gaz akımlarının akciğer dinamikleri ve solunum fonksiyonları üzerindeki etkilerinin retrospektif incelenmesi

Tuğba Meliköylü İnce1, Özlem Sağır1, Hafize Fisun Demir1, Fatih Ugün1, Nurhan Sarıoğlu2

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Rean. AD, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD., Balıkesir


GİRİŞ VE AMAÇ: Laparoskopik jinekolojik cerrahi geçirmiş hastalarda farklı taze gaz akımlarının solunum mekanikleri, hemodinami ve anestezik ajan tüketimine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM: Etik kurul onayı alındıktan sonra 1 Nisan - 30 Eylül 2017’de laparoskopik jinekolojik cerrahi uygulanan ASA I-II, 18-70 yaş, 84 hasta retrospektif değerlendirildi. Kullanılan taze gaz akımlarına göre Grup 1 (OYA) 2 L/dk, Grup 2 (DA) 1 L/dk ve Grup 3 (MA) 0,25 L/dk olarak değerlendirildi. Hastaların, hemodinamik verileri, vücut sıcaklıkları, inspiratuar gaz karışımının sıcaklık ve nem oranları kaydedildi. İndüksiyondan sonra (T1), periton insuflasyonundan sonra (T2), trendelenburg pozisyonundan sonra (T3), periton desuflasyonundan sonra (T4) ölçülen EtCO2, PIP, Pplato, Pmean, direnç, Cdyn, inO2 %, exO2 % verileri değerlendirildi. Operasyon sırasındaki kan gazı değerleri ile operasyon öncesi ve sonrasında yapılan solunum fonksiyon testlerinden FEV1, FVC, FEV1/FVC değerleri kaydedildi. Anestezi ve cerrahi süreleri, anestezik ajan tüketimleri kaydedildi.

BULGULAR: Demografik veriler, hemodinamik parametreler, anestezi ve cerrahi süreler açısından gruplar benzerdi (p>0.05). Vücut sıcaklığı tüm gruplarda entübasyondan 15 dk sonra düşük saptandı (p<0.05). Gruplarda hastaya giden gaz karışımının nem oranları zamanla artmasına rağmen, 30. dk’dan itibaren Grup 2 ve Grup 3’te Grup 1’e göre yüksek bulundu. İnspire edilen gaz karışımının sıcaklıkları Grup 3’te 30. dk’dan itibaren yüksek bulundu (p<0.05). Grupların PIP ve Pplato basınçlarının T2, T3 ve T4 zamanlarında T1’e göre arttığı görüldü (p<0.05). Grup 1’deki T3 zamanındaki PIP ve Pplato artışı Grup 3’e göre yüksek bulundu (p<0.05). Solunum fonksiyon testleri ve intraoperatif dönemde bakılan kangazı değerleri benzerdi (p>0.05). Grup 1’de sevofluran ve oksijen tüketiminin Grup 2 ve Grup 3’ten yüksek olduğu gözlendi (p<0.05).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Düşük ve metabolik akım uygulananlarda, inspire edilen havanın sıcaklık ve neminin daha iyi korunmasına rağmen, postoperatif solunum fonksiyonları tüm gruplarda benzerdi. Solunum fonksiyonları ve intraoperatif havayolu basınçları üzerine olumsuz etkileri olmamasının yanısıra anestezik ajan tüketiminde azalmaya neden olmasıyla, laparoskopik cerrahilerde düşük ve metabolik akımlı anestezinin güvenle uygulanabileceğini düşünmekteyiz.  Yazdır        Kabul Yazısı