Bildiri Özetleri

S-049
Sanal Gerçeklik Gözlüklerinin Spinal Anestezi Uygulamalarında Perioperatif Anksiyete Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma

Ayşe Zeynep Turan, Mehmet Yılmaz, Kemal Tolga Saracoğlu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ VE AMAÇ: Rejyonel anestezi uygulanan hastalarda perioperatif anksiyete hasta konforunu olumsuz yönde etkilemesinin yanında postoperatif dönemde ağrı, deliryum ve stres bozukluklarının prediktörü olması bakımından önemli bir sorundur. Bu sorunu aşmak için çeşitli tedaviler ve terapiler uygulanmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte sanal gerçeklik uygulamalarından tıp alanında da faydalanılmaktadır. Bu prospektif randomize çalışmada spinal anestezi uygulanan hastalarda sanal gerçeklik gözlük kullanımının perioperatif anksiyete üzerine etkisini belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEM: Bu çalışma klinik araştırmalar etik kurulu onayı (Protokol no:2017/226 Clinicaltrials.gov: NCT03475810) alındıktan sonra prospektif olarak dizayn edildi. Kasım 2017-Temmuz 2018 tarihleri arasında hastanemiz ameliyathanelerinde spinal anestezi altında ameliyat olan hastaları kapsamaktadır. 18-75 yaş arası 97 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yazılı onamları alındıktan sonra randomize olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara preoperatif dönemde Süreklilik (STAI-TA) ve durumluluk (STAI-SA) anksiyete ölçeği uygulandı ve anksiyete düzeyleri Vizuel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. Postoperatif dönemde tüm hastalara STAI_SA ölçeği yeniden uygulandı. Kontrol grubundaki hastalara anestezi uygulamasını takiben standart bakım uygulanırken, sanal gerçeklik grubunda perioperatif dönemde sanal gerçeklik gözlüğü (BOBO VR Z4 Helmet and Headphone) aracılığıyla belgesel izlettirildi.

BULGULAR: Grupların demografik verileri istatistiksel olarak benzerdi (Tablo 1). Grupların preoperatif ve postoperatif STAI_TA ve STAI-SA skorları arasında anlamlı fark yoktu. Postoperatif VAS değerleri Kontrol grubunda Sanal Gerçeklik grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (Tablo 2). Gruplardaki kalp tepe atımı ve oksijen satürasyonları istatistiksel olarak benzerken dakika solunum sayıları ölçümleri Kontrol grubunda Sanal Gerçeklik grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (Tablo 3). Sanal gerçeklik gözlüğü kullanan hastalarda gözlüğe bağlı emezis, kusma, başağrısı, baş dönmesi gibi bir komplikasyon gelişmedi. Beş hasta gözlüğü erken çıkarmak istedi hastalardan dördü belgeseli sıkıcı bulduğunu, bir hasta da sesinin fazla olduğunu ifade etti.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Spinal anestezi uygulanan hastalarda perioperatif dönemde sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanımı postoperatif anksiyete üzerinde etkili bulunmuş olup, hasta memnuniyetini artırmıştır. Uygulaması kolay ve maliyeti düşük olan bu yöntemin klinik pratikte kullanılabileceği kanısına varılmıştır.  Yazdır        Kabul Yazısı