Bildiri Özetleri

S-050
Meme Kanseri Nedeniyle, Mastektomi Sonrası Ağrının Kontrolünde İnfiltrasyon Anestezisiyle Pektoral Sinir Bloğunun Karşılaştırılması

Güldeniz Argun, Süheyla Ünver

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Dr. A.Y. Ankara Onkoloji EAH,Ankara, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü

GİRİŞ VE AMAÇ: Kadın hastalarda, onkolojik meme cerrahisi yoğun stres kaynağıdır. Operayon sonrası ağrının en iyi şekilde giderilmesi hem psikolojik hem de medikal açıdan önemlidir. Amacımız; operasyonlarından sonra ağrının önlenmesi ve hastaların daha erken derlenip mobilize olmalarını sağlamak amacıyla uygulan infiltrasyon anestezisi ve pektoral sinir bloğu yöntemlerini karşılaştırmaktır.

YÖNTEM: Etik kurul izni (2018-06/79) ve hasta onamları alındıktan 18-80 yaş arası, meme kanseri nedeniyle mastektomi uygulanmış 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Postoperatif analjezi amacıyla pektoral sinir bloğu uygulanmış hastalar Grup I, infiltrasyon analjezisi uygulanmış hastalar ise Grup II olarak iki gruba ayrıldı. Bütün hastalara intraoperatif tenoxicam 20 mg uygulandı. Hastaların operasyon sonrası ağrıları Visuel Analog Scala (VAS) ile 1., 6.ve 24. saatlerde değerlendirildi. VAS değeri 3 üzeri olan hastalara tramadol 1mg/kg uygulandı. Postoperatif ilk 24 saatte tükettikleri toplam analjezik miktarları tespit edildi, yoğun bakımda kalış süreleri kaydedildi, sonuçlar istatistiksel olarak değerlendiridi.

BULGULAR: Demografik özellikleri yönünden iki grup benzerdi. Postoperatif VAS ortalamaları pektoral sinir bloğu grubunda 1., 6. ve 24. saatlerde infiltrasyon anestezisi grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (Tablo 1). 24 saatte tüketilen analjezik miktarı (tramadol) ve postoperatif yoğun bakımda kalış süresi yine pektoral sinir bloğu grubunda anlamlı olarak düşüktü (Tablo 1).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda mastektomi sonrası analjezi amaçlı pektoral sinir bloğu uygulaması postoperatif VAS skorları, postoperatif analjezik kullanım miktarı, postoperatif yoğun bakım ünitesinden taburculuk süresi açısından infiltrasyon anestezisi yöntemine göre üstün bulundu. Günümüzde hastanın ağrısının önlenmesi ve erken derlendirilmesinde periferik sinir blokları önem kazanmaktadır (1). Postoperatif ağrı için kullanılan analjezikler, hastaların erken derlenmelerini engellediği gibi, istenmeyen yan etkilere sebep olabilmekte, postoperatif yoğun bakımda kalma süresinde uzamaya ve maliyetin artmasına sebep olmaktadır (2). Postoperatif ağrı tedavisi için cerrah tarafından uygulanan infiltrasyon anestezisinde ek analjeziklere ihtiyaç duyulabilmektedir. Meme operasyonlarından sonra ultrason eşliğinde uygulanan pektoral sinir bloklarının ağrı tedavisinde başarı oranı yüksek olmaktadır (3). Sonuç olarak mastektomi sonrasi ağrının kontrolünde, pektoral sinir bloğu, infiltrasyon anestezisine üstün bulundu.  Yazdır        Kabul Yazısı