Bildiri Özetleri

S-051
Kritik hastalarda farklı pozitif ekspirasyon sonu basınç düzeylerinin intraabdominal basınç ve hemodinami üzerine etkileri

Uğur Serkan Dumanlidağ, Nureddin Yüzkat, Celaleddin Soyalp, Nurçin Gülhaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon. Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada yoğun bakım hastalarında, uygulanan üç farklı PEEP aralığının (0-4, 5-8, 9-12 cmH2O) intraabdominal basınç ve hemodinamik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

YÖNTEM: Olgular yoğun bakımda herhangi bir nedenle mekanik ventilatöre bağlı olan, supin pozisyonda, spontan solunum eforu göstermeyen ve 18-80 yaş arası hastalardan seçildi. Karın içi basıncının ölçümünde pratik ve genel olarak en çok kabul gören mesane içi basınç ölçüm yöntemi kullanıldı. Ölçüm yapılacağı sırada 20 mL izotonik verildi, basınç transdüserin sıfırlama noktası olarak simfizis pubis kullanıldı ve karın içi basıncı ölçüldü. Olgular yoğun bakımda mekanik ventilatöre bağlı hastalardan seçildi ve olgulara değişik düzeylerde PEEP uygulandı. Çalışma her grupta 22 olgu olmak üzere 3 grup (0-4, 5-8, 9-12 cmH2O) şeklinde planlandı. Hastaların PEEP değerleri hastanın kliniğine bağlı olarak yoğun bakım sorumlu hekimi tarafından belirlendi. Hastaların 0, 6, 12, 18 ve 24. saatlerdeki intraabdominal, santral venöz ve arteryel kan basınçları, nabız, periferik oksijen saturasyonu, ateş, anlık sıvı balansları ve idrar miktarları ölçüldü. Karın içi basıncı ölçümünde mesane içi basınç ölçüm yöntemi kullanıldı.

BULGULAR: Olguların 56’sı erkek, 8’si kadın idi. Grup 12’de 2 olgunun ilk ölçülen İAB’si 12 mmHg’nin üzerinde olduğu için çalışma dışı bırakıldı. Gruplar arası karşılaştırmada; tüm gruplar içinde en düşük İAB değerleri Grup 4’te, en yüksek değerler ise Grup 12’de kaydedildi. Grup 12’de ölçülen tüm İAB değerleri diğer gruplardan yüksek idi (p<0.05). Grup içi ve gruplar arasında kan basınçları, vücut sıcaklıkları, idrar çıkımı, santral venöz basınç ve anlık sıvı balansı değerleri benzerdi (p>0.05).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda aynı mekanik ventilasyon modunda uygulanan, farklı PEEP değerlerinde; düşük düzeylerde PEEP uygulamasında İAB’nin düşük, daha yüksek düzeylerde PEEP uygulamasında İAB’nin de yüksek olduğu, bu artışın hafif İAH oluşturduğu ancak hemodinamiyi etkilemediği kanaatine varılmıştır.  Yazdır        Kabul Yazısı