Bildiri Özetleri

P-002
Genel anestezi sırasında farklı kas gevşetici kullanılan hastaların qt intervalinin değerlendirilmesi

Bekir Kurt, Sinan Gürsoy, Onur Avcı, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Ahmet Cemil İsbir

Cumhuriyet Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sivas/Türkiye

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada amacımız; anestezi pratiğinde laringoskopi ve uygun cerrahi ortam sağlamak için kullanılan kas gevşeticilerin aritmi belirteçleri olan QT intervali ve QT dispersiyonu üzerine etkilerini araştırmaktır.

YÖNTEM: Çalışma etik kurul ve hastalarının onayı alındıktan sonra, septorinoplasti planlanan 18-50 yaş arası ASA I-II olan hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Hastalar rastgele 30’ar kişilik 4 gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonunda 1µg/kg fentanil, 5-7 mg/kg tiyopental sodyum intra-venöz uygulandı. Kas gevşetici ajan olarak da 0.6 mg/kg roküronyum, 0.2 mg/kg mivaküryum veya 0.5mg/kg atraküryum kullanıldı. İdamede ise %50 O2/N2O karışım içinde %1.5–2.5 sevofluran kullanıldı. Çalışmanın başında ve ilaçlarının uygulanmasından sonra altı ayrı zamanda SKB, DKB, OKB, KAH, SpO2 değerleri ve QT, QTc, QTd ve QTcd intervalleri kaydedildi.

BULGULAR: Roküronyum, mivaküryum ve atraküryum gruplarında KAH değerleri açısından fark anlamlı bulunmuştur. Roküronyum, mivaküryum ve atraküryum gruplarında (T3)QT, (T4)QT, (T5)QT ölçümleri karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık anlamlı bulunmuştur. Roküronyum, mivaküryum ve atraküryum grubunda kas gevşetici uygulandıktan sonraki (T2), (T3), (T4), (T5) zamanlarındaki QT ve QTc değerleri, kasgevşetici uygulanmadan önceki (T0) ve (T1) zamanlarındaki QT ve QTc değerlerine göre daha uzun tespit edildi; roküronyum, mivaküryum ve atraküryum’un etkisi ile QT ve QTc deki uzama istatistiksel açıdan anlamlı tespit edildi. Gruplar altı farklı zamanda ölçülen QTcd değerleri yönünden karşılaştırıldıklarında (T0), (T1), (T2), (T3) ve (T4) zamanlarında gruplar arası fark anlamsız bulunmuştur, (T5) değerleri açısından mivaküryum ile atraküryum arası fark anlamlı bulunmuş; atraküryum kullanılan hastaların (T5) QTcd’si daha kısa tespit edilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Anestezi indüksiyonundan sonra verilen roküronyum, mivaküryum veya atraküryum trakeal entübasyona hemodinamik yanıtı ve QTd, QTcd intervallerindeki uzamayı baskılamış ama QT, QTc intervallerindeki uzamayı baskılayamamıştır.  Yazdır        Kabul Yazısı