Bildiri Özetleri

P-005
Esmololün Ratlarda Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarında Eritrosit Deformabilitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

Ülkü Sabuncu1, Faruk Metin Çomu2, Nevriye Salman1, Gülay Kip3, Yusuf Ünal4, Mustafa Arslan4, Ayşegül Küçük5

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
3Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı), Ankara
4Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara
5Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya


GİRİŞ VE AMAÇ: İskemi reperfüzyon (İR) hasarı, hipoksiye maruz kalan organın tekrar oksijenlenmesi ardından ortaya çıkan hücresel zedelenmedir. Eritrosit deformabilitesi ve plazma viskozitesi organ ve doku perfüzyonlarını etkileyen önemli faktörlerdir. İR ile oluşturulmuş karaciger İR modellerinde, serbest oksijen radikalleri doğrudan hücrede hasara yol açtığı bilinmektedir. Dokuyu bu hasarlardan koruma amaçlı pek çok deneysel çalışmada tedavi uygulanmıştır. Calışmamızda esmololün karaciğer İR oluşturulmuş ratlarda eritrosit deformabilitesi üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık.

YÖNTEM: Etik kurul onayı alındıktan sonra, 24 adet rat, rastgele 4 gruba ayrıldı (Kontrol (Grup K), Esmolol (Grup E), İskemi-reperfüzyon (Grup İR), İR-Esmolol (Grup İR-E). Esmolol (200µg/kg/dk intravenöz) işlemden 30 dk önce intravenöz olarak uygulandı. İR gruplarında sol portal triaddaki yapılara atravmatik mikrovasküler klemp konuldu. Kırkbeş dakika sonra klemp kaldırıldı ve 120 dakika süreyle reperfüzyon sağlandı. Tüm ratlara intraperitoneal ketamin (100 mg.kg-1) uygulanarak abdominal aortadan kan alınarak ötenazi uygulandı. Eritrositler heparinize tam kan örneklerinden elde edildi. Deformabilite ölçümleri fosfatla tamponlanmış serum fizyolojik içerisindeki eritrosit süspansiyonlarında yapıldı. Eritrosit deformabilitesi ölçümü için sabit akımlı filtrometre sistemi kullanıldı ve rölatif resiztans hesaplandı. Bağımsız gruplarda Kruskal-Wallis testi ile değerlendirildi. Farklılık olması durumunda gruplar arası Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılma yapıldı.

BULGULAR: İskemi reperfüzyonun kontrol grubuna göre rölatif rezistansı arttırdığı bulundu(p<0.0001). İR ve İR-E gruplarında kontrol grubuna göre eritrosit deformabilite indeksi anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p<0.0001, p=0.002, sırasıyla). Esmolol uygulaması İR grubuna göre eritrosit deformabilite indeksini anlamlı olarak düşürdüğü tespit edildi (p=0.017) (Resim 1).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Esmolol uygulamasının, İR oluşturulan ratlarda bozulan eritrosit deformabilitesini kısmen düzelttiğini tespit ettik. Çalışmada ulaştığımız bulgular, başka çalışmalarla desteklendiğinde esmololün İR hasarındaki protektif etkilerinin ayrıntılı olarak gösterileceği ve kullanım endikasyonlarının genişleyeceği kanaatindeyiz.



  Yazdır        Kabul Yazısı