Bildiri Özetleri

P-010
Ameliyathanede çalışan anestezi doktorları ve anestezi teknikerlerinin tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi

Mehmet Ali Yavuzekinci, Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Perihan Ekmekçi, Filiz Tüzüner

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara

GİRİŞ VE AMAÇ: Ameliyathane çalışanları diğer disiplenlerle karşılaştırıldığında psikolojik stres açısından daha yüksek risk altındadır. Stres, uygun kognitif yaklaşım ve başa çıkma stratejileriyle karşılandığında faydalı olabilir ve zor durumlarla başa çıkma yetisini güçlendirir. Diğer yandan, aşırı stres azalmış tatmine yol açarak fiziksel ve zihinsel sağlığını tehlikeye atarak tükenmişlik olarak adlandırılan psikolojik sendroma sebep olur. Bu sendrom medikal popülasyonda giderek epidemik hale gelmekte ve prevalansı %50 üzerinde bildirilmiştir. Araştırmamızda ameliyathanede çalışan anestezi doktorlarının ve teknikerlerinin çalışma koşulları ve sosyodemografik değişkenler ile tükenmişlik düzeyinin ilişkisinin belirlenmesi ve sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmaktadır.

YÖNTEM: Toplam 207 çalışana Sosyodemografik Veri Formu ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden oluşan iki bölümlü anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilişkin veri toplama formu ülke genelindeki gönüllü katılımcılara internet yoluyla ve Ankara il merkezindeki katılımcılara ise birebir iletişime geçilerek ulaştırıldı.

BULGULAR: Araştırmaya katılan toplam 207 bireyin 149 (%72,0)’u doktor, 58 (%28,0)’i anestezi teknikeridir. Araştırmaya katılan bireylerin Tükenmişlik Ölçeği Alt Boyutları arasında duygusal tükenme ile duyarsızlaşma arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal ilişki, kişisel başarı ile hem duygusal tükenme hem de duyarsızlaşma arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal ilişki vardır (p<0,001). 35 yaş üstünde duygusal tükenme puanı yüksek olanların oranı 35 yaş ve altındakilere göre daha fazladır (p<0.001). Sigara kullananlardaki duygusal tükenme puanı yüksek olanların oranı daha düşüktür (p<0.001). Doktorlarda duygusal tükenme puanı yüksek olanların oranı anestezi teknikerlerine göre daha fazladır(p<0,001). Ayrıca doktorlarda kişisel başarı puanı orta olanların oranı anestezi teknikerlerine göre daha fazladır(p<0,001). 5 yıl ve üzerinde çalışanlarda duygusal tükenme puanı yüksek olanların oranı 5 yıl ve altında çalışanlara göre daha fazladır(p<0,001). Nöbet tutmayanlarda duygusal tükenme puanı yüksek olanların oranı diğerlerine göre daha düşüktür(p<0,001).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Tükenmişlik sendromu yoğun bakım çalışanlarında %55, anesteziyologlar arasında ise %50 oranında bildirilmektedir. Tükenmişlik sendromu ile mücadele etmek mümkündür ve yapılan büyük meta-analizler birey odaklı ve yapısal veya organizasyonel stratejilerin doktorlarda görülen tükenmişlik oranını %10'a varana kadar azaltabileceğini göstermiştir.  Yazdır        Kabul Yazısı